Nyheter

BOKA I KALENDERN – EXTRASTÄMMA TORSDAG 14 SEPTEMBER 2023 KL 19.00!

Som tidigare nämnts på vår hemsida (i samband med midsommar) kallar styrelsen nu medlemmarna till en extrastämma. Saltarö gamla skola är bokad och extrastämman börjar kl 19.00 torsdagen den 14 september 2023.

Styrelsen kommer att återkomma med formell kallelse, dagordning och inläsningsunderlag, men vill nu snarast meddela medlemmarna detta datum och tid för extrastämman. Styrelsen kommer också tillhandahålla mall för fullmakt för de röstberättigade som inte har möjlighet att fysiskt närvara vid extrastämman.

Det kommer vara tre punkter på dagordningen för extrastämman att behandla:

  1. Avsaknad av stämmobeslut rörande ersättning till styrelse och revisorerna. Enligt föreningens stadgar anger ”§ 15 DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA” att ”Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:” punkten ”6 ersättning till styrelse och revisorerna”. Senaste ordinarie stämma där denna punkt på dagordningen enligt stadgarna behandlades var vid stämman 2018. Det är således endast stämman som kan besluta denna punkt på agendan enligt stadgarna. Styrelsen och revisorerna har tillsammans granskat dokumenterade stämmobeslut, i förekommande fall avsaknad av, och utbetalda ersättningar. Detta kommer redogöras för på extrastämman.
  2. Värmdö kommuns fråga att överta driften från FTI av återvinningsstationen på samfällighetens mark per 2024-01-01. Styrelsen vet att medlemmarnas åsikter om återvinningsstationens placering på samfällighetens mark (bra eller dåligt) varierar. Därav måste föreningens högsta organ, stämman, rösta ja eller nej till kommunens förfrågan.
  3. Uppdatering/justering av föreningens stadgar. Stadgarna är oförändrade sedan samfällighetsföreningen bildades hösten 1982. Stadgarna bygger på den mall för normalstadgar Lantmäteriet erbjuder. Styrelsen har identifierat ett behov att uppdatera och förtydliga föreningens stadgar enligt den nya mallen från Lantmäteriet, och även vissa förenklingar språkmässigt. För att ändra i stadgar krävs två justerade stämmoprotokoll (alltså två stämmor). Vid ordinarie stämma i mars 2024 kan frågan tas upp igen och stadgarna ändras, om båda stämmorna så beslutar.

UPPDATERINGAR HEMSIDA

Sidan om Mitt boende, under Leva och bo, är uppdaterad, bland annat om trafik och fordon och de lokala trafikföreskrifter som Värmdö kommun har utfärdat för samfällighetsföreningen under sommaren 2023. 

Förberedelser för ny hemsidesplattform är också på gång och kommer lanseras under sensommar/höst. Vår nuvarande plattform har tjänstgjort väl genom åren, men börjar nå teknisk end-of-life. Lagringsutrymmet är snart fullt, det saknas stöd för GDPR och det saknas möjlighet för behörighetsstyrning vid inloggning (både för medlemmar och styrelse). Nya hemsidan är anpassad och uppdaterad för att klara av dagens digitala förutsättningar. Våra vänner i Norra Kopparmoras samfällighetsförening genomförde motsvarande uppdatering i slutet av 2021 och är mycket nöjda med leverantören SimplyBrf. Vi kommer ha kvar domänen sodrakopparmora.com och återkommer med mer information inför lansering.

Pumpstation Jollevägen och kommunalt VA

Pumpstation vid vändplats Jollevägen och närliggande brunnar har sedan en period varit föremål för kommunens underhåll/reparation. På grund av den senaste tidens kraftiga nederbörd har kommunen svårt att slutföra markytan ordentligt, då marken/jorden är riktigt sank och lerig runt området. Enligt uppgift ska det under dagen idag komma en lastbil med grus för att göra ytan så bra som möjligt innan det torkar upp. Kommunen har satt avspärrningar runt det mest sanka området, för att undvika att någon trampar och sjunker ner med fot/ben vid passage.

Fler åtgärder är planerade generellt för samfällighetsföreningens avloppsnät, bland annat byte av rostiga brunnar utmed det så kallade krondiket/gångstigen ner mot ängen/fotbollsplanen. Som vanligt är styrelsen tacksam för vaksamma medlemmar som felanmäler till Värmdö kommuns e-tjänst eller via telefon 08-570 470 00 när problem upptäcks med VA-nätet. Styrelsen nås via e-post .

Dags för dikning!

Imorgon måndag 7 augusti, kl 0800 påbörjas dikningen utmed vägarna i vår samfällighet och beräknas pågå hela veckan (V32). Arbetet kommer påbörjas längst in i området utmed slutet av Södra Kopparmoravägen och tillhörande stickvägar, för att sedan arbeta sig framåt mot infarten till området. Under veckan som passerats genomfördes utsättning via Ledningskollen och markeringar för ledningsdragning gjordes samt överlämning av kartor för ledningar där Vattenfall, Skanova och Värmdö kommuns intressen har markerats. Styrelsen ber om överseende med arbetsmaskinerna under veckan och extra vaksamhet i närhet av maskinernas arbetsområde. Styrelsen uppmanar samtliga delägande fastigheter att bistå arbetet genom att ta undan alla eventuella hinder utmed den egna fastighetsgränsen, rensa bort eventuella fällda träd/sly och kvistar från diket, säkra att sopkärl och övriga eventuella fordon, trailrar etc är uppställda inom egen fastighetsgräns. Medlemmar kan också bistå genom att klippa häckar/buskar - särskilt i korsningar - för sikt och framkomlighet.

Klippning av diken 26 juli och dikning vecka 32

Styrelsen blev idag 26 juli uppmärksammade att dikena i vårt område är klippta. Styrelsen blev lite förvånad eftersom detta arbete inte är beställt, vår nästa dikesklippning är planerad lite längre fram i augusti. Efter detektivarbete visade det sig att klippningen var beställd till en annan förening och klipptes av misstag i vårt område. Med detta fick vår förening en gratisklippning och det är också anledningen till att klippningen inte aviserats i förväg på hemsidan.
Våra diken är planerade att dikas under vecka 32. Styrelsen har anmält in till Ledningskollen och en utsättning är beställd för Skanova (fibernät) och Vattenfall (elnät) innan dikningen börjar. Vi hoppas på överseende med arbetsmaskinerna under denna vecka och de eventuella olägenheter för framkomlighet det kan innebära. Styrelsen är varmt tacksamma för den hjälp medlemmar kan bistå med att ta undan hinder vid den egna fastigheten som t ex sopkärl och klippa häckar/buskar - särskilt i korsningar - för sikt och framkomlighet.

Offerter är begärda från ett antal företag avseende asfaltering av vändplaner och ny vägbeläggning. I takt med att offertsvar inkommer planerar styrelsen vidare dessa underhållsåtgärder och informerar fortlöpande på föreningens hemsida.