Nyheter

Förslag till underhållsplan

Bifogat finner ni styrelsens utkast till underhållsplan 2014-2034. Nu välkomnas konstruktiv respons från er medlemmar som stöd för ytterligare revidering. Vi hoppas att vi gemensamt lyckas skapa ett fullgott underlag för beslut på nästa årsmöte. Era synpunkter mottages tacksamt via e-post eller per brev; eller Södra Kopparmora Samfällighet, Box 87, 139 22 VÄRMDÖ. Det går också bra att direktleverera i brevlådan på Angöringsvägen 17 eller Kajutvägen 8. Underhållsplan2013förslag1 //Styrelsen

Avloppsarbete

Idag den 19 november sågs spolbilar från Värmdö kommun i området. En av förarna lät meddela att Södra Kopparmoras avloppsledningar nu är spolade samt filmade. Allmän info om vatten och avlopp i kommunen hittar ni här: Vatten och avlopp i Värmdö kommun. Märk att samfällighetsföreningens ansvar för området överlämnades till kommunen 1988, vid frågor se kontaktuppgifter nedan. SBKv-ö  

Nytt i novembermörkret

Nu har det varit tyst ett tag på hemsidan men efter diverse bredbandsbyten fram och tillbaka har jag återigen åtkomst till redigeringsverktyget och e-posten! Underhållsplanen Inom styrelsen har en mindre grupp arbetat med att ta fram underlag för nytt förslag till underhållsplanen. Det har varit ett digert jobb som tagit ansenlig tid i anspråk. Efter två styrelsemöten tror vi nu att vi under kommande vecka kan publicera förslaget. När detta sker emotser vi tacksamt konstruktiv feed back från medlemmarna. Vår förhoppning är att vi ska kunna publicera inkomna förslag för att skapa ett så brett underlag som möjligt till beslut på 2014 års stämma. Övrig information Som Ni säkert lagt märke till så är vägen in till bollplanen avspärrad med stenar. Detta för att rishögen nu är flisad och vägen behöver torka upp och återhämta sig för iordningsställande. För Er kännedom hittades en del plåtar och skrot i rishögen och enligt uppgift har någon utomstående helt enkelt använt platsen som dump. Vi får gemensamt hålla ögon och öron öppna för sådana tilltag! Skrotet är omhändertaget av Kopparmora Entreprenad. En boende i Södra Kopparmora har varit i kontakt med Värmdö Kommun angående läckage vid avloppstrumma vid det övre stordiket. Vi har i området haft en del läckage beroende på trasiga avloppsledningar, speciellt nere på ängen. Det har blivit stopp i ledningarna bl a med anledning av att fel saker kastas i avloppet. Ledningarna kommer att spolas regelbundet då de är gamla och smala.

Tack för gott dagsverke!

Efter lördagen är bl a Kättingvägen, Kajutvägen och Angöringsvägen ansade utmed vägbanorna så att sikten i kurvorna blivit bättre. Förhoppningsvis har vi också underlättat för vinterns snöröjning. Grenar, vass och utstickande buskage togs ner. Det var stora ris- och slyhögar som Tommy fick köra ner till ängen! Tack alla inblandade!

Plantbytardag den 21 september

Välkomna till en plantbytareftermiddag den 21 september! Läs mer här.