Nyheter

Vänlig påminnelse - underlätta snöröjning

Vintern kommer varje år, ibland överraskande, men med vintern kommer snön. Det är även då vi börjar att vinterunderhålla alla våra vägar. Vänligen hjälp till och påminn varandra att hålla vägar och vändplaner fria så att plogbilen kan vända och putta snön vidare till diken och allmänningar. Var särskilt uppmärksam på att sopkärl endast ställs ut nära vägkanten vid tömningsdagen varannan vecka. Sopkärl ska vid övriga tider uppställas inom den egna fastighetens gränser, inte på samfällighetens mark eller dikeskanter.

Det kan tyckas självklart, men värt en påminnelse - står bilar, sopkärl eller andra föremål i vägen så plogas och sandas inte gatan tillfredsställande.

Tack på förhand!

Asfaltering inställd

På grund av vintervädret är det inte möjligt att asfaltera vändplatsen vid återvinningsstationen. Detta var planerat till tisdagen 28 november 2023, men måste skjutas på tills vintern är över, förmodligen är april 2024 rimlig förväntan.

Välkommen till nya hemsidan!

Nu har föreningen en ny hemsida på plats. För att du ska få viktig information om ditt boende via e-post, så behöver du registrera ett konto.
Det ger oss även möjlighet att skicka ut SMS om något extra viktigt sker.
Gör så här:

Första gången du ska logga in på föreningens hemsida, och ta del av det som inte är publikt utan bara gäller oss boende/medlemmar, gör följande:

 1. Surfa in på:https://www.sodrakopparmora.com/skapakonto
 2. Fyll i samtliga uppgifter (Lägenhetsnummer 4-siffrigt – fyll bara i t ex 1234)
 3. Nu skickas en länk till din e-post för bekräftelse (kolla även din skräpkorg).
 4. Klicka på länken för att verifiera din e-postadress (obligatoriskt).
 5. Invänta att en administratör ska godkänna din registrering. Kan ta 1-3 dagar.
 6. Klart!

 Vi hoppas att hemsidan kommer att besökas flitigt av alla medlemmar och underlätta tillgången till information om boendet. Hemsidan fungerar lika bra i datorn, mobilen eller läsplattan.


Vattenfall agerar

Bo Hammarberg har meddelat styrelsen:

Vattenfall Services (VS - på uppdrag av Vattenfall Eldistribution) har nu meddelat att en första åtgärd med vårt elnät är underhållsarbeten avseende grenar som hänger över högspänningsledningarna och identifiering av skadade isolatorer.

Bo kommer vara VS behjälplig och uppmanar boende i samfälligheten att anmäla iakttagelser:
"Rapportera om ni ser grenar eller lutande träd som kan falla över högspänningsledningar. Högspänningsledningar är sådana ledningar som består av tre blanka oisolerade aluminiumledningar vilka är fastsatta i porslinsisolatorer. Ser ni en skadad isolator så anmäl även detta. På stolparna ska det sitta gula varningsskyltar eller så kan det vara en röd ring som är fastspikad i stolpen.
Övriga svarta kablar i stolpar är bl a lågspänningskablar som är betydligt mindre känsliga.

Anmälan kan skickas till SMS 070-570 93 40 eller per mail "

Styrelsen förmedlar härmed denna uppmaning och kontaktuppgifter till Bo för anmälan av dessa iakttagelser.

Prognoser och om elnätet

Nu har styrelsen fått några tydligare besked av kommande arbeten/händelser.

Nya hemsidan

Föreningens nya hemsida kommer lanseras tisdag 21 november. Under en övergångsperiod kommer föreningen nå den gamla hemsidan via dev.sodrakopparmora.com, men inga uppdateringar kommer göras på den gamla ytan. Adressen/domänen är samma som nuvarande, sodrakopparmora.com, men kommer kräva att användare skapar ett konto för att nå all viktig icke publik medlemsinformation.


Första gången du ska logga in på föreningens hemsida, och ta del av det som inte är publikt utan bara gäller oss boende/medlemmar, gör följande:
 1. Surfa in på: https://www.sodrakopparmora.com/skapakonto
 2. Fyll i samtliga uppgifter.
 3. Nu skickas en länk till din e-post för bekräftelse (kolla även din skräpkorg).
 4. Klicka på länken för att verifiera din e-postadress (obligatoriskt).
 5. Invänta att en administratör ska godkänna din registrering. Kan ta 1-3 dagar.
 6. Klart!
Asfaltering
Asfalteringen av vändplan vid återvinningsstation/pendlarparkering är planerad till tisdag 28 november, med markförberedelser måndagen 27 november. Under tisdagen kommer också det nya farthindret på Kättingvägen att bättras på. Reservation om förändring av dessa datum är vädret. Så fort styrelsen får besked om förändrad planering meddelas detta på hemsidan.




Elnätet
Vattenfall har meddelat att den tillfälligt dragna elledningen efter det senaste långa avbrottet vid förskolan ska grävas ner. Arbetet kommer i princip att utföras helt på fastigheten VÄRMDÖ KOPPARMORA 2:460 Angöringsvägen 2, med lagfaren ägare Värmdö kommun. Vattenfall har pratat med kommunen och kommit överens om att förlägga kabel utmed staket till förskolan. Sedan kommer Vattenfall följa den befintliga kabeln upp till stolpen. Vattenfall kommer vidare att undersöka om det finns befintliga rör under Angöringsvägen annars blir de tvungna att gräva över vägen. Detta arbete kommer ske under samma arbetsdag, med risk för begränsad framkomlighet på Angöringsvägen vid förskolan. Styrelsen har önskat besked om vilken dag detta ska ske för att kunna informera, datum är ännu inte meddelat.

Bo Hammarberg fortsätter att stödja styrelsen i kontakter med Vattenfall, vilket är mycket välkomnat. Bo har i alla samtal fått ett försiktigt positivt besked från Vattenfall som omtalade att det nu ska återupptas en förstudie hur samfällighetsföreningens nät ska byggas om för bättre tillgänglighet. Detta påbörjades redan 2018, men avstannade utan förklaring. Vattenfall kommer också att göra en ordentlig inspektion av ledningsgator avseende trädpåverkan. Kanske envishet och upprepade påstötningar ger ett resultat - vi håller tummarna och tackar Bo för allt arbete! Styrelsen har parallellt gjort en anmälan om tillsyn av Vattenfalls brister i vårt nät till Energimarknadsinspektionen (Ei). Energimarknadsinspektionen (Ei) är expert- och tillsynsmyndighet. Ei:s tillsynspolicy finns att läsa här.



Flisning
Inget datum är meddelat för flisning. Styrelsen har varit tydlig att förhandsbesked måste lämnas, så information hinner meddelas medlemmarna.