Nyheter

April april (OBS! Inget aprilskämt...)Som tidigare aviserats är upptagning av sand/sandsopning planerad till kommande vecka 2-5 april 2024. Med anledning av väderprognos för de kommande dagarna planeras sandsopningen mot slutet av kommande vecka. Om det vill sig illa (för de som är trötta på vinter och snö) kan det komma snö i början av veckan och eventuellt behöva plogas. Därav sopas sanden så sent i veckan som möjligt.

Synpunkter, iakttagelser och frågor i övrigt hänvisas till  

Vänliga hälsningar från styrelsen

Faktura för 2024 distribueras

Uttaxerat belopp (medlemsavgift) för 2024 fastställdes enligt debiteringslängd vid ordinarie stämma 25 mars 2024. Fakturorna börjar nu distribueras, förfallodag 30 april 2024.
Beloppet är samma som 2023, 3 000 SEK för GA1 och 500 SEK för GA2. Detta är specificerat på fakturan.

Styrelsen kommer att dela ut årets fakturor i brevlådorna senast under morgondagen. Det finns också några fakturor som kommer postas med brev för medlemmar med annan folkbokföringsadress än fastighetsadressen.

Med fakturan finns ett informationsblad om kommande planerade åtgärder utmed dikes/vägkanter för i första hand de så kallade bidragsvägarna. Det är mycket viktigt att Trafikverket godkänner föreningens underhåll och åtgärder av vägområden för att årligt driftbidrag ska medges, och därmed möjlighet till särskilt driftbidrag där 40% av kostnader ges som bidrag efter godkännande. Styrelsen prognostiserar möjligt bidrag efter åtgärder till ca 400 000 - 600 000 SEK. Informationsbladet som följer med fakturan går även att läsa här

Styrelsen önskar fortsatt Glad Påsk!

Styrelsen önskar alla medlemmar Glad Påsk!Vinterns grepp börjar släppa taget, dagarna blir längre och ljusare, tidiga vårväxter börjar spira i rabatter och snart kan man hänga undan de tjockaste vinterplaggen! Ett annat säkert vårtecken är påskens ankomst. Idag är det helgdag/långfredag och påskens inledning. Förhoppningsvis stämmer väderprognosen för morgondagen, sol och kanske upp mot 13-15 grader varmt.

Nästa vecka, efter helgdagarna, kommer sanden att sopas upp från våra vägar. Se upp i närheten av maskinens arbetsområde när du passerar. Uppsopad sand kommer att läggas på parkeringsplatserna som finns här och där i vårt område. Det är fritt för den medlem som önskar att ta av denna sand och kanske bättra på underlag för egna infarter etc.

Asfalteringen av ytan vändplan/pendlarparkering vid återvinningsstationen är planerad att ske den 15 april 2024. Samtidigt fixas det sista till med senaste farthindret på Kättingvägen.

Nästa större projekt är att röja dikes/vägkanter, i första hand för befintlig bidragsväg (Södra Kopparmoravägen) och kommande bidragsvägar (Kättingvägen, Angöringsvägen och Kajutvägen). Området två meter från vägens kant på båda sidor och höjd 4,60 meter ska vara fritt från växtlighet, staket, soptunnor etc. Det är avgörande för föreningens ekonomi och möjlighet att reparera vägarna att dessa vägar blir vägar för årligt driftbidrag, där föreningen därefter kan söka särskilt driftbidrag och få 40% av kostnaden som bidrag från Trafikverket.

Vårens städdag är lördagen den 20 april 2024. Styrelsen hoppas att många medlemmar har möjlighet att delta. Plan för arbetsområden är under framtagande, sen avslutar vi med korvgrillning. Anmäl dig här så styrelsen kan beräkna och planera för dagen!

Ordinarie stämma genomfördes i måndags 25 mars 2024. Det var ett trettiotal närvarande och stämman avlöpte väl enligt dagordning och engagerade diskussioner vid informations- och frågestunden. Styrelsen tackar för visat engagemang!

Med ovan sagt önskar styrelsen alla medlemmar en riktigt skön och Glad Påsk! Hoppas vi ses på städdagen 20 april!

Ordinarie stämma 2024

Ordinarie stämma 2024 genomfördes igår, 25 mars kl 1900, i Värmdö bygdegård. Det var 28 röstberättigade medlemmar närvarande (27 fysiskt på plats och en lämnad dagtecknad fullmakt), och några fler medföljande (make/maka, sambo, partner etc). Stämman avlöpte väl och det var högt engagemang av de närvarande. Valberedningens förslag godkändes av stämman och den nya styrelsen konstituerade sig direkt efter avslutad stämma. Extra roligt att flera nya medlemmar deltog och fick chans att komma in i föreningen!

Tidigare styrelseledamöter som kvarstår i mandat och de som var föremål för omval/nyval tackar särskilt för förnyat förtroende. Samtidigt hälsas de nya styrelsemedlemmarna varmt välkomna, nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till 9 april, då styrelsen tar nya och fortsatta tag i alla ärenden som ska hanteras under det nya verksamhetsåret 2024-2025 (från stämma till stämma).

Protokoll från stämman kommer tillgängliggöras, efter justering, inom 14 dagar här på hemsidan under Årsmöteshandlingar och på anslagstavlan vid vändplanen återvinning/pendlarparkering.

Styrelsen och de utsedda medlemmarna för stöd vid städdagar hoppas att många kommer och hjälper till vid vårens städdag 20 april. Boka gärna upp ditt deltagande i anmälningsformuläret här. Ju fler vi är som hjälper till, desto mer får vi gjort och kan reducera kostnader för underhåll! Och sen en fin chans att träffa grannarna och lära känna varandra lite mer.

Som vanligt är styrelsen tacksam för synpunkter, iakttagelser och övriga frågor till .

Än en gång tack för förtroendet stämman gav den nya styrelsen!

Planering kommande arbetenEtt säkert vårtecken är när vinterns sand för halkbekämpning kan tas upp. Sandupptagning på våra vägar är planerad att genomföras i påsk. När styrelsen får mer exakt besked meddelas här på hemsidan.

Asfalteringen av vändplanen vid återvinningsstation/pendlarparkering, som vi fick skjuta på i höstas, är nu planerad att genomföras 15 april 2024. Innan dess ska en del markarbeten för avrinning etc genomföras.

Båda dessa aktiviteter ger behov av ökad uppmärksamhet då man går, cyklar eller framför fordon i området.

Som vi tidigare har informerat om är vägarna ordentligt skadade efter vinterns frostsprängningar. Den första delen (Angöringsvägen) vid infarten från Saltarövägen har mycket svaga vägkanter och det finns många skador även i körbanor i hela vårt vägnät. Innan skadorna har kunnat åtgärdas uppmanar styrelsen till tålamod och hänsyn för varandra, särskilt vid möten där farbar väg är smalare än vanligt, eller där man behöver gira för hål i vägbanan.