Nyheter

Syns du inte finns du inte!

Styrelsen har sista veckan fått mail av boende som vill att vi uppmanar alla som rör sig på våra vägar, att de är korrekt utrustade.

  • Reflexer!
  • Cyklar skall ha vitt ljus framåt, rött ljus bakåt samt att de ska finnas reflexer. Samma utrustning krävs på elsparkcyklar.
  • Vi kör max 30km/h med bilarna i området
  • Sist men inte minst så hjälper vi varandra och uppmanar till rörelse på vägarna! Inga reflexer på någon du möter? Stanna till med bilen och förmedla till personen utan reflexer/ lampor att denne inte syns, vi alla kan glömma ibland.

Småris

Hej!

Vi tänkte uppdatera er lite på händelser kring de nya sökta byggloven på Småris. Ägarna av marken på Småris har tidigare meddelat att det utöver den befintliga brf:en inte kommer att byggas mer. Detta har ändras och de planerar att sälja mer mark och bygga fler bostadsrätter/ nya bostadsrättsföreningar.

Kommunen har idag meddelat via Mail att VA Nätet INTE klarar av fler fastigheter och således borde inget nytt bygglov kunna beviljas på Småris. Vi väntar fortfarande på svar på överklagan som samfälligheten gjort via advokat som gått till länsstyrelsen för utredning.

Bakgrunden till att styrelsen engagerat sig för samfällighetens del är pga följande.

* VA nätet i området klarar inte av fler anslutningar innan ledningsnätet byts ut. (Se bild nedan från Värmdö kommun som bekräftar det)
* Elnätet är redan överbelastat och undermåligt
* Ökad belastning på samfällighetens redan dåliga vägar med tung trafik

Ytterligare faktorer efter befintliga brf:en som påverkat samfälligheten och befintliga boende.

* Ersättning för slitage av samfällighetens väg skall betalas av markägarna/ byggherrarna och detta är ännu inte utrett. Infartsvägen ser bedrövlig ut och en besiktning av vägen gjordes innan markägarna / byggherrarna började transportera lera/fyllnadsmassor/material/ huskroppar mm till Småris.
* Befintliga brf:ens dagvatten anslutningar var olagligt inkopplade på områdets avloppssystem och är nu enbart ’proppade’ och ej åtgärdade.
* Smårisvägen är ännu inte i ett återställt skick efter bygget stod klart.

Skadad elkabel

Efter korsningen Södra kopparmora / Angöringsvägen så har en boende skadat en elkabel till områdets belysning. Elektriker är kontaktad för skyndsam åtgärd.

Snö och halkbekämpning

Hösten är här och snart även vintern. Vi tänkte förmedla hur styrelsen tänkt kring vinterunderhållet i vårt område då det skett förändringar på kort varsel. Entreprenören som under föregående år ansvarade för vinterunderhållet i vårt område (som styrelsen samt boenden var väldigt nöjd med) kommer trotts detta inte att vara verksam i området detta år.

Bakgrunden till detta är att vi i början av sommaren får ett mail från entreprenören att de säger upp vårt ny signerade sommaravtal och helt uteblir med sommarskötseln i området (dikning, klippning av ängar och bollplan). Det dröjde några veckor innan vi lyckades få in hjälp från annat håll. Områdets diken och ängar såg bedrövliga ut, men vi tog oss i alla fall fram på vägarna vilket är vår oro att vi inte gör om entreprenören beter sig likadant i vinter när det passar dem.

Så, tillsammans med Norra Kopparmora har vi till vintern 2021 och förhoppningsvis kommande vintrar i många år framöver inlett ett samarbete och signerat ett snöröjningsavtal med Kaarles mark och schakt. De kommer ploga våra områden med en 11 tons maskin för att säkerställa att det finns ordentligt med kapacitet. Kaarles har från flera håll fått goda referenser och vi hoppas att boende kommer uppskatta vår nya entreprenör. Synpunkter lämnar ni som alltid till

Dikesklippning

Ängarna och den nya vägen är klippta inför hösten. Idag klipps även dikeskanterna! Vet ni med er att ni har något som blockerar vägen så ber vi er flytta detta omedelbart.

Flisning av rishögen kommer troligtvis utföras om ett par veckor när värmeverken öppnat och tar emot fliset. Vi har fått kännedom att det tappats en bilnyckel (med ett rött snöre på) i rishögen, meddela styrelsen om du hittat någon så vet vi en boende som kommer bli glad!