Nyheter

Justerat protokoll ordinarie stämma 2024 och annan information1. Justerat protokoll ordinarie stämma 2024
Nu är det justerade stämmoprotokollet från ordinarie stämma 25 mars 2024 tillgängligt i enlighet med stadgereglerad tid här på hemsidan och protokollet finns också uppsatt på samfällighetsföreningens fysiska anslagstavla vid pendlarparkeringen/återvinningsstationen. Styrelsen tackar särskilt protokolljusterarna för utfört uppdrag!

2. Vänlig påminnelse och uppmaning om anmälan till städdag 20 april
Styrelsen noterar tacksamt att medlemmar hittar anmälningsformuläret för planerad städdag 20 april 2024. Förhoppningsvis ligger många medlemmar i startgroparna för att anmäla sig här på denna sidan - låt oss slå nytt Södra Kopparmoravärldsrekord i antalet deltagande medlemmar! Det underlättar också för styrelsens planering avseende nödvändiga inköp för städdagen. Ingen ska bli utan korv och dryck på grund av snålt dimensionerat inköp!
Allt vi kan göra tillsammans med egen energi och muskelkraft gagnar hela föreningen och att vi därmed kan hålla utgifter (och därmed årliga avgifter) nere. Det är också ett gyllene tillfälle att umgås med grannar/övriga boende och träffa styrelsen. Styrelsen kommer att återkomma med förslag på prioriterade arbetsområden efter nästa styrelsemöte 9 april 2024.

3. Att tänka på vid försäljning av fastighet/förändrade ägarförhållanden
Fastighetsmarknaden går upp och ner i samband med konjunktur, räntenivåer och andra förhållanden som påverkar. Just nu är det ett antal fastigheter som ligger ute för försäljning. Styrelsen vill passa på att uppmana säljare att meddela styrelsen om kommande ägarbyte. I föreningens stadgar finns detta reglerat i "§ 4 Medlem: Medlem ska vid försäljning skriftligt meddela styrelsen om tillträdande ägare samt datum för överlåtelsen.". 
Tänk också på att meddela Lantmäteriet om det blir förändringar i vem som är registrerad som betalningsansvarig för fastigheten. Då samfällighetsföreningen från år 2024 nyttjar Vägfas för korrekt debiteringslängd och uttaxerat belopp hämtas också alla uppgifter om andelsägare inom en fastighet (enligt lagfart) och vem som är registrerad som betalningsansvarig. Även om en fastighet har flera delägare är det bara en person som kan stå som betalningsansvarig. Det är till betalningsansvarig fakturan utställs/adresseras, men i texten på fakturan framgår vilka andelsägare som omfattas. Uppdatering från Lantmäteriet hämtas den 15:e i varje månad. Därav kan det bli ett glapp på aktuella uppgifter från Lantmäteriet och då också viktigt att meddela styrelsen på  när förändringar av ägare och betalningsansvarig sker.
Styrelsen har tagit fram en fastighetsmäklarinformation och sänt till drygt ett 15-tal fastighetsmäklare med verksamhet på Värmdö. Södra Kopparmora samfällighetsförening beskrivs i korthet och hur samfällighetsavgiften följer räkenskapsår 1 januari till 31 december för att korrekt avräkning ska kunna göras vid ägarbyten.

Om sandsopning, asfaltering och årets distribuerade fakturor1) Sandsopning
Vädrets makter ligger utanför styrelsens kontroll och det påverkar planerade arbeten i området. Den planerade upptagningen av sand från samfällighetsföreningens vägar som skulle ske denna veckan skjuts mot ny planering i nästa vecka. Som alla erfar kom det ett kraftig snöväder i tisdags, och väderprognosen för natten och morgondagen ger indikation om eventuellt ytterligare snöfall. Det ligger också kvar snö utmed vägkanterna efter plogningen natten tisdag-onsdag, vilket omöjliggör för upptagning sand.

2) Asfaltering
Planer för asfaltering den 15 april av markområdet vid pendlarparkering/vändplan/återvinningsstation ligger kvar. Värmdö kommun är förvarnad avseende detta arbete och kommer flytta undan alla kärl för återvinning under några dagar, för att arbetet med asfaltering ska kunna utföras. Kommunen har planerat en kranbil som lyfter undan kärlen den 12 april och ställer dem åter den 17 april. Således kommer det under denna planerade period inte vara möjligt att lämna förpackningar vid denna återvinningsstation.
För de som brukar nyttja pendlarparkeringen kommer det inte vara möjligt just den 15 april på grund av entreprenaden.

3) Årets distribuerade fakturor:
Den uppmärksamma/e har kanske märkt att det finns en ny referens att uppge vid betalningen av årets samfällighetsavgift. Denna referens är unik och kopplad till fastighetsbeteckningen, och är inte ett fakturadatum.

På fakturan står det:
OBS! Ange fakturanummer på inbetalningen: 2024 03-XXX (XXX är en löpnummer i nummerserien).

Denna nummerserie ska utläsas 2024 (året fakturan utställs) 03 (månaden fakturan utställs) och XXX (unikt löpnummer genererat av fakturaprogram i relation för varje registrerad fastighet enligt Lantmäteriets samfällighetsregister).

Som beskrivs i Årsredovisning 2023 för Södra Kopparmoras samfällighetsförening, punkt 2.1.13. Information och nyheter (sidan 9 Vägfas), är samfällighetsföreningen nu anslutna till Vägfas och använder Vägfas för att utställa fakturor. Data från Vägfas exporteras sedan till bokföringsprogrammet.

Så när fakturan läggs in för betalning ska fakturanummer 2024 03-XXX (XXX ska ersättas av de siffror som är angivna på fakturan) skrivas i meddelandet till betalningsmottagaren. Se exempel på faktura här  .

Vid frågor, synpunkter och iakttagelser hänvisas vänligen till

April april (OBS! Inget aprilskämt...)Som tidigare aviserats är upptagning av sand/sandsopning planerad till kommande vecka 2-5 april 2024. Med anledning av väderprognos för de kommande dagarna planeras sandsopningen mot slutet av kommande vecka. Om det vill sig illa (för de som är trötta på vinter och snö) kan det komma snö i början av veckan och eventuellt behöva plogas. Därav sopas sanden så sent i veckan som möjligt.

Synpunkter, iakttagelser och frågor i övrigt hänvisas till  

Vänliga hälsningar från styrelsen

Faktura för 2024 distribueras

Uttaxerat belopp (medlemsavgift) för 2024 fastställdes enligt debiteringslängd vid ordinarie stämma 25 mars 2024. Fakturorna börjar nu distribueras, förfallodag 30 april 2024.
Beloppet är samma som 2023, 3 000 SEK för GA1 och 500 SEK för GA2. Detta är specificerat på fakturan.

Styrelsen kommer att dela ut årets fakturor i brevlådorna senast under morgondagen. Det finns också några fakturor som kommer postas med brev för medlemmar med annan folkbokföringsadress än fastighetsadressen.

Med fakturan finns ett informationsblad om kommande planerade åtgärder utmed dikes/vägkanter för i första hand de så kallade bidragsvägarna. Det är mycket viktigt att Trafikverket godkänner föreningens underhåll och åtgärder av vägområden för att årligt driftbidrag ska medges, och därmed möjlighet till särskilt driftbidrag där 40% av kostnader ges som bidrag efter godkännande. Styrelsen prognostiserar möjligt bidrag efter åtgärder till ca 400 000 - 600 000 SEK. Informationsbladet som följer med fakturan går även att läsa här

Styrelsen önskar fortsatt Glad Påsk!

Styrelsen önskar alla medlemmar Glad Påsk!Vinterns grepp börjar släppa taget, dagarna blir längre och ljusare, tidiga vårväxter börjar spira i rabatter och snart kan man hänga undan de tjockaste vinterplaggen! Ett annat säkert vårtecken är påskens ankomst. Idag är det helgdag/långfredag och påskens inledning. Förhoppningsvis stämmer väderprognosen för morgondagen, sol och kanske upp mot 13-15 grader varmt.

Nästa vecka, efter helgdagarna, kommer sanden att sopas upp från våra vägar. Se upp i närheten av maskinens arbetsområde när du passerar. Uppsopad sand kommer att läggas på parkeringsplatserna som finns här och där i vårt område. Det är fritt för den medlem som önskar att ta av denna sand och kanske bättra på underlag för egna infarter etc.

Asfalteringen av ytan vändplan/pendlarparkering vid återvinningsstationen är planerad att ske den 15 april 2024. Samtidigt fixas det sista till med senaste farthindret på Kättingvägen.

Nästa större projekt är att röja dikes/vägkanter, i första hand för befintlig bidragsväg (Södra Kopparmoravägen) och kommande bidragsvägar (Kättingvägen, Angöringsvägen och Kajutvägen). Området två meter från vägens kant på båda sidor och höjd 4,60 meter ska vara fritt från växtlighet, staket, soptunnor etc. Det är avgörande för föreningens ekonomi och möjlighet att reparera vägarna att dessa vägar blir vägar för årligt driftbidrag, där föreningen därefter kan söka särskilt driftbidrag och få 40% av kostnaden som bidrag från Trafikverket.

Vårens städdag är lördagen den 20 april 2024. Styrelsen hoppas att många medlemmar har möjlighet att delta. Plan för arbetsområden är under framtagande, sen avslutar vi med korvgrillning. Anmäl dig här så styrelsen kan beräkna och planera för dagen!

Ordinarie stämma genomfördes i måndags 25 mars 2024. Det var ett trettiotal närvarande och stämman avlöpte väl enligt dagordning och engagerade diskussioner vid informations- och frågestunden. Styrelsen tackar för visat engagemang!

Med ovan sagt önskar styrelsen alla medlemmar en riktigt skön och Glad Påsk! Hoppas vi ses på städdagen 20 april!