Nyheter

Elavbrott och Energimarknadsinspektionen

Sent igår kväll 17 december 2023 drabbades Södra Kopparmora av ännu ett elavbrott, dryga fyra timmar långt. Då avbrottet varade över fyra timmar kommer ersättning/kompensation betalas ut för de drabbade, för närvarande 500 kronor enligt Vattenfalls hemsida. Det var en frånskiljare vid Saltarövägen som havererade med kortslutning som följd, och många upplevde både kraftigt ljussken och ovanligt högt ljud.

Anmälan om tillsyn gjordes till Energimarknadsinspektionen (Ei) efter det långa elavbrottet i oktober. Styrelsen fick beslut (finns att läsa här) av Ei i början av december. Beslutet från Ei som meddelades föreningen har diarienummer 2023-104009 och sist på sidan tre framgår det att tillsyn mot nätföretaget inleds: "Tillsyn mot nätföretaget har inletts eftersom anmälaren anger att avbrottstiden har överskridit 24 timmar i anläggningspunkten vid avbrottet som inträffade den 21– 22 oktober 2023. Tillsynsärendet mot nätföretaget går att följa via myndighetens E-diarium på adressen https://www.ei.se/sv/e-diarium/ där ärendenummer (diarienummer) 2023–104191 anges."

Vattenfall har vidare meddelat att dragning av elkabel vid förskolan förmodligen går att göra i befintligt rör under vägen, således behöver förhoppningsvis inte vägen schaktas upp.

Bo Hammarberg fortsätter att stödja styrelsen och föreningen i kontakter med Vattenfall. Bl a så deltog Bo i ett inspektionsmöte med Vattenfall den 12 december 2023. Det konstaterades att träd/grenar måste tas bort på ett antal platser, då grenar hänger över ledningar. Det finns också ett antal isolatorer som har skador och måste bytas. Högspända luftledningar ska besiktigas årligen enligt krav i gällande statliga elsäkerhetsföreskrifter. Bo forskar vidare när denna besiktning gjordes senast.

Vinterunderhåll vägnätet Södra Kopparmora

Snöröjning och halkbekämpning är den enskilt största utgiften för föreningen, nästan hälften av föreningens intäkter/årlig budget avsätts för detta ändamål. Det är svårt att förutspå hur vintern kommer vara, vissa år kommer snö tidigt och håller i sig länge – andra vintrar kan vara milda och snöfattiga. Bedömning och balansering mellan föreningens behov, medlemmars förväntningar och tilldelad budget sker löpande med största aktsamhet. Styrelsen och entreprenör har återkommande dagliga kontakter för att göra de nödvändiga avvägningar som krävs för föreningen och medlemmarnas bästa intressen.

Snöröjning kan ske olika tider på dygnet. Målet är att i normalfallet säkerställa plogade vägar till kl 06:00. Ibland går denna målsättning inte att absolut uppfylla eftersom snöfall även kan ske efter denna tid.
När entreprenören påbörjar snöröjning prioriteras huvudvägen i första hand, eftersom den trafikeras av flest bilar. Därefter snöröjs området i ordningen högervarv. Exempel; huvudvägen kräver 3-4 drag för att uppnå full bredd. Om det krävs 4 drag avslutas sista draget vid infarten till området. Därefter blir Kättingvägen först av småvägarna att bli plogad. Metoden gör att man som chaufför har koll på vilka vägar som är röjda.

När det har kommit snö under en längre tid bildas ett tjockt snölager på vägarna. När det sedan blir plusgrader smälter snön och vägen blir moddig. För att inte behöva snöröja vägarna onödigt många gånger vid dessa tillfällen låter man trafiken i området först köra upp vägarna inledningsvis. Därefter är det dags att röja bort all resterande snö och modd som töat och nu kan plogas bort ordentligt. Huvudvägen blir naturligt uppkörd först eftersom det går mest trafik där. Småvägarna tar längre tid att luckra upp på grund av lägre trafikintensitet, men plogas så fort önskat resultat är uppnått. I veckan som har passerat har styrelsens medlemmar varit ute flera gånger per dag i hela området för att bedöma ”moddstatus” och därmed planläggning för plogning.

Halkbekämpning/sandning sker med olika metoder.
  1. Hela vägnätet i området sandas. Detta görs efter snöröjning och när man bedömer att det inte ska komma mer snö de närmaste dagarna. Detta alternativ är kostsamt och därför varieras metoden när det är mer lämpligt enligt 2.
  2. Sandning sker enbart i backarna i området. Denna metod används när prognosen visar att det kommer mer nederbörd/snö, men att backavsnitt ska vara halkbekämpade och ge fäste för fordonstrafiken.
Varje hushåll kan också bidra så att underhåll av vägar kan utföras så snabbt och effektivt som möjligt. Det är t ex uppmanat att medlemmar inte tar föreningens mark och vägar i anspråk med sopkärl eller andra föremål. Denna uppmaning har inte fullt ut hörsammats, då det fortfarande permanent står sopkärl på väg eller dikeskant. Sopkärl ska ställas upp inom den egna fastighetens gränser och köras fram och tillbaka på tömningsdagen.

Avslutningsvis - snöröjning och halkbekämpning görs efter bästa förmåga beaktat föreningens behov, medlemmars förväntningar och ansvar för de ekonomiska förutsättningarna som stämman – och därmed medlemmarna - har beslutat om.

Frågor, iakttagelser och synpunkter hänvisas till .

Vänlig påminnelse - underlätta snöröjning

Vintern kommer varje år, ibland överraskande, men med vintern kommer snön. Det är även då vi börjar att vinterunderhålla alla våra vägar. Vänligen hjälp till och påminn varandra att hålla vägar och vändplaner fria så att plogbilen kan vända och putta snön vidare till diken och allmänningar. Var särskilt uppmärksam på att sopkärl endast ställs ut nära vägkanten vid tömningsdagen varannan vecka. Sopkärl ska vid övriga tider uppställas inom den egna fastighetens gränser, inte på samfällighetens mark eller dikeskanter.

Det kan tyckas självklart, men värt en påminnelse - står bilar, sopkärl eller andra föremål i vägen så plogas och sandas inte gatan tillfredsställande.

Tack på förhand!

Asfaltering inställd

På grund av vintervädret är det inte möjligt att asfaltera vändplatsen vid återvinningsstationen. Detta var planerat till tisdagen 28 november 2023, men måste skjutas på tills vintern är över, förmodligen är april 2024 rimlig förväntan.

Välkommen till nya hemsidan!

Nu har föreningen en ny hemsida på plats. För att du ska få viktig information om ditt boende via e-post, så behöver du registrera ett konto.
Det ger oss även möjlighet att skicka ut SMS om något extra viktigt sker.
Gör så här:

Första gången du ska logga in på föreningens hemsida, och ta del av det som inte är publikt utan bara gäller oss boende/medlemmar, gör följande:

  1. Surfa in på:https://www.sodrakopparmora.com/skapakonto
  2. Fyll i samtliga uppgifter (Lägenhetsnummer 4-siffrigt – fyll bara i t ex 1234)
  3. Nu skickas en länk till din e-post för bekräftelse (kolla även din skräpkorg).
  4. Klicka på länken för att verifiera din e-postadress (obligatoriskt).
  5. Invänta att en administratör ska godkänna din registrering. Kan ta 1-3 dagar.
  6. Klart!

 Vi hoppas att hemsidan kommer att besökas flitigt av alla medlemmar och underlätta tillgången till information om boendet. Hemsidan fungerar lika bra i datorn, mobilen eller läsplattan.