Nyheter

Årsavgift 2019

På årsmötet föreslog styrelsen att årsavgiften skulle lämnas oförändrad, stämman (alla närvarande fastighetsägare) godkände detta vilket är positivt att vi kan fortsätta hålla en låg avgift. Vi fortsätter att hjälpas åt, komma på städdagar samt hålla rent i diken utanför och runt sin fastighet så att pengarna som samfälligheten har kan läggas på sånt vi inte klarar av att utföra själva.

Fakturan landar i brevlådorna under kommande helg och skall vara betalad senast 30/5. Eventuella frågor hänvisas till Kassören Christer Holmdahl

Nya vägen och händelser i maj

Under veckan som gått så har Värmdö kommun varit i området och färdigställt vägen på "dagis ängen". Massor är bortkörda och vägen har fått sin rätta bredd. Vad fint det blev!

Som några säkert har noterat så har det under dagen inte sopats i området som vi tidigare kommunicerat skulle utföras idag. Anledningen till att detta inte har skett är för att en process med Peab varit i rullning och blev klar i måndags. Sandsopningen kommer inte att utföras då större delar av områdes vägar kommer få ett nytt lager oljegrus. Sopar vi i området skulle det innebära att vi sopar upp gruset och sen lägger vi ut nytt grus några veckor senare vilket inte blir så kostnadseffektivt. Ha därför lite tålamod att gruset kommer ligga kvar 2-3veckor till i området innan vägen är klar. (MER INFO OM DETTA KOMMER!)

Så med andra ord så kommer det hända mycket under maj månad, en face lift för området där både städdag, trädfällningar av större träd samt omläggning av vägarna är inplanerade.

En liten påminnelse, i nuläget är det av 12 bokningar av våra totalt 230 fastigheter i Södra kopparmora som anmält sig till städdagen. Boka in Er så att vi kan planera dagen efter bästa förmåga!

Ägare av en fastighet i området?

På förekommen anledning så vill vi här förtydliga vad en Samfällighetsförening innebär och vilket ansvar som ligger på de boende. Det förekommer en stor missuppfattning om ansvar och skyldigheter för såväl Samfällighetens Styrelse som boende.  Vi har för inte så längesedan försökt förtydliga Styrelsens uppdrag, sammansättning och ansvar, nu vill vi förtydliga de övriga boendes ansvar, rättigheter och skyldigheter.

1. Den som köper, ärver eller på annat sätt förvärvar en fastighet i Södra Kopparmora blir per automatik medlem i Södra Kopparmoras Samfällighetsförening. Detta är alltså inget man väljer att vara med i.

2. Fastighetsägaren har ett totalt solidariskt ansvar för skötseln av samfälligheten, det gäller alltså inte bara den egna fastigheten utan i lika stor utsträckning skötseln av de gemensamma anläggningarna såsom vägar, diken, grönområden etc

3. Som medlem i Samfälligheten så har man rätt att påverka området och förvaltningen av Samfälligheten genom att till årsmötet inkomma med motioner som behandlas av Årstämman.

4. Som medlem är man skyldig att, i tid, betala den av stämman fastslagna årsavgiften.

5. Som medlem är man solidariskt (motsvarande andelstal) ekonomiskt ansvarig även för kostnader som oförutsett uppkommer under verksamhetsåret.

6. Som medlem är man skyldig att på varje sätt verka för att Samfälligheten och de i Samfälligheten ingående Gemensamhetsanläggningarna inte tar skada pga medlemmens, medlemmens besökande eller de som nyttjar medlemmens fastighets, beteende och verksamhet.

7. Som medlem är man skyldig att följa Samfällighetens stadgar.
Alla dessa punkter kan vara nog så svårt att tillgodogöra sig och förstå innebörden i, men förenklat så är varje boende skyldig att betala årsavgiften och ta hand om området på ett sätt så att området inte förfaller.  Vi använder årsavgiften till att köpa in en del tjänster som annars inte skulle kunna utföras (som snöröjning och omläggning av vägar), men som boende ansvarar man tex för att hålla rent och underhålla diket utanför sin fastighet (det motsvarar ju fastighetsägarens andelstal av samfälligheten), likaså har man en skyldighet att sköta och ta hand om en del av grönområdena (tex genom att hjälpa till på städ och röjdagar)…man är dessutom skyldig att bete sig på ett sätt som inte förstör området eller minskar trivseln i området.  Och som medlem är man välkommen att lämna motioner till årsmötet, motioner som berör de tre Gemensamhetsanläggningar som Samfälligheten har i uppdrag att sköta och givetvis så är man inbjuden att delta på årsmötet där man även har rätt att rösta för eller emot inkomna förslag. 

Slutligen vill vi återigen förtydliga att det inte finns ett vi och dom, Samfälligheten består i sin helhet av oss boende i området, Styrelsen är enbart en grupp boende som utsetts av övriga boende att driva de frågor som rör Samfälligheten, allt ansvar som ligger på föreningen eller Samfälligheten ligger alltså de facto även på varje enskild boende. 

Genomgång av området

Planeringen för vårstädningen i området är i full gång, styrelsen har åkt runt i hela området för att se hur behovet ser ut. Behovet är stort och som ni ser på ett urval av bilderna så ligger det mycket fällda träd längst med ledningsgatorna, och i skogarna efter stormen.

En tydlig plan kommer att publiceras inför städdagen och jag uppmanar verkligen alla i området att boka in er till städdagen och hjälpas åt.

Årsmötesprotokoll 2019

Nu ligger protokollet från samfällighetens årsmöte 2019 uppladdat på hemsidan samt uppsatt på anslagstavlan.

Samtliga handlingar som berörde årsmötet hittar ni under fliken "Årsmöte"