Nyheter

Bygget Småris 2:2-2:9

Som ni alla har sett så förbereds det för att bygga parhus/minivillor på ängen mitt emot dagiset i början av området. När styrelsen första gången fick kännedom kring detta så var det genom ägarna av Smårisgård tillika byggherre som skulle uppföra tre stycken parhus. Inför bygget av dessa så blev styrelsen tillfrågad om dessa fastigheter fick tillhöra samfälligheten vilket vi inte såg några hinder till då det gällde tre hus.

Nu är omständigheterna förändrade och ägarna av smårisgård har sålt tomten till en person/företag som ändrat förutsättningarna och planerar att uppföra 18 stycken enheter i form av 6 stycken parhus med 8 Rum och kök. Samt 6 stycken mini villor á 20kvm istället för de ursprungliga parhusen á 6 enheter som vi i god tid innan byggstart fick se ritningar och information om. Detta var innan den berörda marken såldes vidare.

Bygglov finns sedan tidigare och ett utökande är beviljat trotts att det inte gått ut ett nytt grannyttrande. Inte som har kommit styrelsen tillkänna i alla fall.  Vi saknar också information om de nya byggnadsplanerna för de kompletterande byggnaderna och hur många lägenheter de planerar att bygga totalt. När styrelsen under dagen har satt sig in i omständigheterna så tycker vi inte att allting känns korrekt utfört och vi har beslutat att vi vill lyfta frågan med berörda inblandade men först med samtliga boende då vi anser att hela området berörs av de nya byggplanerna. Främst pga. det är så pass många rum i husen samt mängden lägenheter som planeras att uppföras. Det är flera delar som inte känns riktiga och vi önskar att vi tillsammans tittar igenom handlingarna så att det inte är någon som förd bakom ljuset.

Samfälligheten måste ta ställning till om dessa fastighetsägare/ brf ska tillhöra samfälligheten och därmed få tillgång till vägarna (även möjlighet att använda infarten till området) badplats, grönområden mm eller ej!

Vi i styrelsen önskar att få åsikter och synpunkter från SAMTLIGA boende för att kunna ta ställning till hur vi ska ta detta vidare med byggherren, under nästa vecka är tanken att styrelsen ska ha ett möte med byggherren/ tomtägaren för att få mer information om hur berördas tankar går och vad det är som gäller för att samfälligheten/ styrelsen ska kunna ta ställning till vad det är som sker.  Anmärkningsvärt är även att styrelsen ej har blivit kontaktad utan det är styrelsen som uppmärksammat att fastigheterna marknadsförs på ett felaktigt vis. 

Styrelsen har tydligt meddelat att inga diskussioner skall äga rum på områdets facebookgrupp som inte har med styrelsen att göra, men det kommer denna gången ske ett undantag då vi nu uppmanar folk att läsa igenom dokumenten och inkomma med synpunkter/ åsikter eller om man har mer information då vi anser att det är en så pass stor händelse som måste granskas och ventileras av samtliga boende. Ett eventuellt möte för samtliga boende kommer att äga rum för beslutsfattande i frågan. 

Mail skickar ni till . Forumet Facebook används till att nå ut till så många som möjligt för detta tillfället men kontakten med styrelsen sker som alltid via mailen.

Byggritningar

Smårisvägen - Mäklarens annons och mer info om hur bygget annonseras

Utvärdering efter vägarbetet

Som ni alla förmodligen sett så har en stor del av området fått vägarna fixade med oljegrus i förra veckan. Arbetet skulle ha pågått under denna veckan men Peab som utförde jobbet hade tid redan i förra veckan.

Styrelsen har åkt runt och tittat på de berörda platserna och kan konstatera att det på vissa ställen inte nått det resultat vi önskar (infarten dvs) så detta kommer lyftas och åtgärdas. Ni kanske även noterat att det är rejäla skillnader mot vägen och brunnarna vilket är medvetet och ska iordningsställas när vägen ”satt sig lite” då kommer de hamna i samma nivå som den nya vägen.

I alla vändplaner som i ordning gjorts sista åren så har det lagts på asfalt. Så kommer det bli även kommande år då oljegruset inte klarar av vridmomentet när framförallt större fordon ska ta sig runt vändplanen. Detta arbetet är inte beställt ännu men styrelsen har för ambition att utföra detta då det är nödvändigt på flertalet ställen.

Sist men inte minst så vill vi uppmana alla boende att hjälpas åt att köra över hela vägbanan = alltså inte i samma hjulspår, missförstå mig rätt men det vi vill undvika är att den nya vägen får ”spår” när vägen fortfarande är mjuk och där måste vi alla hjälpas åt.

Nya bärlager och beläggning

Nu händer det grejer i området! Igår gick vår ordförande Anders runt med peabs arbetsledare och såg över aktuella områden som ska åtgärdas. Ni ser säkert lite sprayade streck och cirklar runt om i området på gatorna. Arbetet var inbokat först till nästa vecka men de har möjlighet att köra igång med bärlager i kurvor mm redan idag onsdag.

Viktigt är alltså att det INTE står någonting på samfällighetens vägar så att det hindrar arbetet med vägarna! Har man alltså mot förmodan en bil parkerad längst med vägen så vänligen flytta den!

Trädfällning

För en tid sedan så var Linds Trädfällning hos oss i området och inspekterade div träd som behöver insatser omedelbart samt på längre sikt.

En insats som kommer kräva ett mer omfattande arbete är de gigantiska rotvältorna som ligger kvar efter stormen nere vid sjön mellan Kajak & Jollevägen. För att få bort dessa 4 träd med rotvältor så kommer de behöva köra in skogsmaskiner, vilket kommer medföra att marken blir uppkörd. När arbetet är slutfört så kommer det placeras ut industriflis för att göra det gångbart igen.

Arbetet i skogen för att få bort de stora rotvältorna (Jollevägen/ Kajakvägen) kommer påbörjas 8-9 maj v.19