Nyheter

Motioner från medlemmar - ordinarie stämma 2024Styrelse och revisorer förbereder och planerar inför kommande ordinarie stämma 2024. Stämman genomförs den 25 mars 2024 kl 1900 i Värmdö bygdegårdsförening (stora salen) Skärgårdsvägen 291, med möjlighet till fika och mingel från kl 1830. Styrelsen hoppas på gott deltagande från medlemmarna! Stämman är samfällighetsföreningens högsta beslutande organ och viktig där ärenden som påverkar alla medlemmar och samfälligheten beslutas.

En motion från medlem, som ska behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast under februari månads utgång. I år är det skottår, vilket innebär att motioner ska ha inkommit till styrelsen senast 29 februari 2024. Styrelsen kommer bereda alla inkomna motioner så att stämman sedan kan ta ställning och medlemmar får möjlighet att göra sin röst hörd (rösta).
Motioner kan antingen sändas via e-post till  eller via vanlig post till Södra Kopparmoras samfällighetsförening, Box 87, 139 22 VÄRMDÖ.

Styrelsen håller på med att upprätta rutiner, mallar och dokumentstruktur inom en rad områden, i syfte att likrikta, underlätta och upprätthålla god ordning i styrelsearbetet. För att underlätta beredningen av en motion och därmed en enkel och korrekt hantering vid stämman finns här ett utkast till tips/riktlinjer för motioner. Styrelsen är gärna behjälplig/stödjer vid behov, kontakta i så fall styrelsen via . Ju tydligare och bra förberedd en motion är, desto mer underlättar det för stämman att fatta beslut och därmed att motionen kan godkännas.

Valberedningen arbetar med förslag till styrelsen som ska väljas vid stämman. Se gärna tidigare uppmaning från valberedningen i detta tidigare nyhetsinlägg. Om Du är intresserad av att engagera Dig i styrelsen hör tacksamt av Dig till  (alternativt ).  

I vanlig ordning är styrelsen tacksam för idéer, synpunkter, iakttagelser och övriga frågor om samfälligheten till .

Valberedningen: Hej medlemmar i Södra Kopparmoras samfällighetsförening!
  Inför stämma/årsmöte 25 mars 2024 finns det plats för nya styrelsemedlemmar till våra förtroendeuppdrag. Att delta i styrelsens arbete är ett bra sätt att bidra till att upprätthålla vårt fina område och lära känna varandra. Förtroendeuppdrag ger också en viss ekonomisk ersättning. Styrelsens ersättningar beslutades vid extrastämman 14 september 2024 i enlighet med bilaga 1, styrelsens förslag ersättningar styrelse och revisorer, punkt 6A. Lite mer om styrelsens uppdrag, samfällighetsföreningen och de ingående gemensamhetsanläggningarna finns att läsa här på hemsidan.

Till styrelsen önskas en ledamot med intresse för att anta uppdraget som kassör. Förutom förmåga till sedvanlig ordning och reda gällande bokföring av föreningens ekonomi så är det högst önskvärt med en person med kunskaper att göra ekonomiska analyser och prognoser. Specialistkunskaper i momsfrågor är också värdefullt.

Till styrelsen önskas en ledamot med intresse och erfarenhet av entreprenader, skog och natur som kan ansvara för avtal, underhållsplaner, entreprenörskontakter och samordna våra gemensamma städdagar.

Till styrelsen behövs också en suppleant som bland annat ska kunna ersätta styrelseledamot när ordinarie styrelseledamot inte kan närvara vid styrelsemöten. Som suppleant finns inget absolut krav enligt stadgarna att delta vid styrelsemöte i samma omfattning som styrelseledamot utan suppleant ”har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt”. Inom Södra Kopparmoras samfällighetsförening rekommenderas dock att suppleanterna både närvarar och aktivt deltar i styrelsens arbete, likt ledamöter, ett arbetssätt som med framgång har tillämpats sedan många år.

Vi söker också en revisor. Som revisor granskar du föreningens bokföring inför årsmötet och styrker att den är gjord enligt god bokföringssed. Föreningen har två revisorer och en revisorssuppleant så man hjälps åt. Lite koll på hur bokföring går till är bra att ha med sig i rollen.

För att anmäla intresse eller få mer information om något av ansvarsområdena e-postar du till  eller . Det finns också mycket information om samfällighetsföreningen och styrelsearbetet på hemsidan. I nyligen fastställd och publicerad Arbetsordning för Södra Kopparmoras samfällighetsförening beskrivs också de olika rollerna för styrelsemedlemmar samt rutiner och arbetssätt för samfällighetsföreningen.
Det går också bra att kontakta Sabina Plomin, Hasse Gustavsson eller Jocke Ifver på annat sätt för den som vill veta mer eller tipsa oss om någon som skulle passa för styrelseuppdrag.

Hälsningar från valberedningen!
Flisning av rishög vecka 1

Uppdatering 3 januari 2024:
Naturentreprenader flisade den ordinarie flishögen igår, 2 januari, och gjorde flera försök med flishögen längre upp på stigen innanför bommen, dock utan framgång. Fordonen körde fast i snön. Naturentreprenader återkommer för flisning när omständigheterna är mer gynnsamma. Enligt uppgift flisades även hos Norra föreningen, och från nu har Norra föreningen ändrat uppsamlingsplats för ris till ny plats, precis vid infarten till Norras område nära Saltarövägen. Rishög utmed Tackelvägen ska därmed upphöra.

Tidigare information: Naturentreprenader, som flisar samfällighetens rishögar, har under gårdagen meddelat att flisning kommer ske ”i början på nästa vecka”, således veckan efter nyår. Styrelsen har inte kunnat få ett mer definitivt besked än så.
Rishögen utmed stigen innanför bommen vid skogsdungen ska också omhändertas denna gång.

Värmdö kommun övertagande drift återvinningsstationSom tidigare aviserat, och behandlat på extra stämma i september 2023, tar Värmdö kommun över drift och skötsel av återvinningsstationen vid infarten till Södra Kopparmoras samfällighetsförening från och med 1 januari 2024.

Kommunen har meddelat att det under mellandagarna skyltas om vid återvinningsstationen, där det ska finnas uppgifter för felanmälan. Det går att ringa till kommunens servicecenter på telefon 08-570 470 00 eller använda e-tjänsten Felanmälan av återvinningsstation. Nytt stations-id är 780009, Södra Kopparmora.

Styrelsen önskar God Jul och Gott Nytt År!
Dan före dopparedan… Så blev det jul igen, och det tyder på en julafton med snö, sol och några minusgrader.

Styrelsen blickar tillbaka på verksamhetsåret och konstaterar att mycket av beslutade åtgärder genomförts.

Samtliga beslut (styrelsens förslag och medlemmars motioner) från stämman i mars 2023 är verkställda, och även tidigare års stämmobeslut har genomförts. Styrelsen har hittills genomfört 9 styrelsemöten, 1 dagkonferens, 1 extrastämma och 3 delägarmöten för GA3. Under året har också två städdagar genomförts, där medlemmar och styrelse har gjort goda insatser för underhållet av GA2.

Möten med Trafikverket avseende GA1 har genomförts framgångsrikt, vilket har resulterat i mer än dubblerat utökat årligt driftbidrag (från ca 10 000 till 25 000 SEK) och dessutom flera beviljade särskilda driftbidrag för åtgärder som utförts och är planerade för 2024 (t ex bidrag 40% av kostnader för asfaltering av vissa vändplaner). Värmdö kommun utfärdade i somras lokala trafikföreskrifter om parkeringsförbud och har avtalat med samfällighetsföreningen avseende återvinningsstationen med anledning av förändring i förpackningsförordningen.

Värmdö kommun har under 2023 bytt ett antal avloppsbrunnar och planerar för ytterligare brunnsbyten samt underhållsåtgärder under 2024. Vattenfall Eldistribution genomför just nu åtgärder för en tryggare elförsörjning i vårt område, och det kommer fortsätta under kommande år. Energimarknadsinspektionen (Ei) har också fattat beslut om tillsyn av elnätet i vårt område.

I det mer administrativa arbetet för styrelsen är också mycket genomfört och på gång. Föreningen är nu anslutna till Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) och Vägfas. REV är en kompetensorganisation där föreningen får tillgång till bl a kunskapsbank, juridisk rådgivning och en förmånlig försäkring för föreningen. Vägfas kommer säkra underlag för debiteringslängd/uttaxering av medlemsavgifter och minska föreningens administration betydligt. Det är också konstaterat att vår samfällighetsförening är momspliktig, vilket är anmält till Skatteverket och träder i kraft per 1 januari 2024.

Föreningen har bytt plattform för hemsidan och arbetet med denna fortsätter att utvecklas. Styrelsen har också skapat struktur, rutiner och mallar för styrelsearbetet, bland annat med en styrelsens arbetsordning, sekretesspolicy, riktlinjer för trädfällning, viltvårdsplan etc. Dessa dokument och riktlinjer kommer publiceras på hemsidan i närtid. Valberedningen har påbörjat sitt arbete för att kunna föreslå och säkra en ny styrelse och övriga funktioner vid stämman 25 mars 2024.

När jul och övriga högtider/helger nu infinner sig kommer även styrelsen att behöva komma till ro och få tid för återhämtning några dagar. Styrelsen uppskattar initiativ och engagemang från medlemmarna, så tveka inte att kontakta styrelsen på . Förslag och idéer som gagnar föreningen är viktiga, men lika viktigt är om det finns frågor om drift, underhåll, störningar eller avvikelser. Medlemmarnas iakttagelser är ett bra stöd för styrelsens arbete. Motioner från medlemmar att behandla vid stämma tas tacksamt, de ska vara styrelsen tillhanda innan februari månads utgång.

Med detta önskar styrelsen för Södra Kopparmoras samfällighetsförening alla medlemmar en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!