Nyheter

Till samtliga boende i Södra Kopparmora.

Måndagen den 3:e juni så kallade en majoritet av samfällighetens styrelse till ett möte med representanter och tillika nya ägare av byggnationen som i folkmun kallas Småris. Styrelsen kallade till detta möte för att kunna ta in och även vidareförmedla korrekta uppgifter och fakta om och hur det är tänkt att detta byggprojekt ska bli när det står klart.

Det har känts angeläget att få dessa fakta på bordet då det redan nu har figurerat allt ifrån rena gissningar till spekulationer och till sist Facebook sanningar.  Vi har således försökt rätat ut ett antal frågetecken och har även kunnat lägga spekulationer och elaka farhågor åt sidan och till handlingarna.

Vad som nu är viktigt att komma ihåg är: Styrelsen och dess medlemmar i Södra Kopparmora Samfällighet är valda och tillsatta av de registrerade fastighetsägarna i området för att på ett ansvarfullt och respektfullt sätt förvalta områdes ekonomiska åtaganden och införlivade grönområden och då på ett vis som tillgodoser en så stor del av de boende som möjligt.

Det åligger alltså inte styrelsen eller dess medlemmar att i sakfrågor framföra sin eller sina privata tycken o/e uppfattningar på ett sådant sätt att det kan uppfattas som att det kommer ifrån en samstämmig styrelse eller av denna taget beslut. Utan endast på ett neutralt sätt förmedla saklig information och fakta. Därför är det viktigt att ett beslut om det som nedan presenteras, vare sig man är för eller emot tas gemensamt av oss boende på extrastämman och inte endast av Styrelsen.

De nya och tilltänkta fastigheterna är i storlek tänkta för familjer som av olika anledningar vill flytta upp och fram sin bostadsposition och då till ett boende nära hav och skog och strövområden. De tidigare tilltänkta och utritade komplementbyggnaderna kan komma att utgå till förmån för Attefallshus -Mini villor. Detta är dock i skrivande stund inte slutgiltigt beslutat. 

Byggherranas plan och vision med detta projekt är att i Bostadsrättsform (BRF) uppföra 3 + 3 parhus som arkitektmässigt väl kommer att smälta in vårt område och troligtvis också kommer att höja upp befintligt boende då intrycket av området med de nya fastigheterna kommer att förmedla kreativitet och framtidstro.

Så med hänvisning till ovanstående så kommer styrelsen att kalla till en extraårsstämma där var och en av oss registrerade fastighetsägare eller av de via fullmakt utsedda ombud kommer ges möjlighet att framföra sin talan för eller emot ett ändrande av vår befintliga samfällighet.

Frågor som medlemmarna kommer behöva ta ställning till inför extrastämman är.

1). Skall den nya Bostadsrättsföreningen tillhöra GA1, GA2 & GA3?  Detta innebär att de nya fastigheterna kommer att bli gemställda med oss övriga boende på samtliga plan både ekonomist och solidariskt. Notera att vi troligtvis kommer att få ett utökat ansvar över deras vägavsnitt. Så som standard, bärighet, sommar – vinterunderhåll. Som våra stadgar nu är skrivna så, (OBS beakta att här finns en hake). innebär ett fullt medlemskap att varje fastighet innehar en (1) röst mot att årsavgiften om 3000: - är betald. I detta fall så är en fastighet= två (2) boende. Detta skulle innebära att en nyregistrerad boende har 0.5 röster. Detta går stick i stäv med våra stadgar där det är 1-1 som gäller. Här bör vi ta hjälp av sakkunnig på området och då förslagsvis Lantmäteriet.    

2) Ska Bostadsrättsföreningen enbart tillhöra GA1 d.v.s. vägen? Detta innebär att Lantmäteriet kommer att beräkna en årlig avgift som brf:n skall betala till oss för att deras medlemmar skall ges möjlighet att nyttja vårt vägavsnitt fram och åter till den allmänna Saltarövägen.

I övrigt så ska deras Bostadsrättsförening och då troligtvis genom en vägförening underhålla och sköta samt betala för sina eget vägavsnitt och parkeringsplatser efter tycke och förmåga.  Detta innebär inte på något vis att dom inte kan eller kommer att nyttja våra grönområden och vägar i området. Då detta regleras igenom Allemansrätten.

Södra Kopparmora, den 12:e juni 2019

/Anders Ewerlöf. Ordförande

Dikesklippning

Gräset växer som aldrig förr och dikesklippning/ klippning nere vid fotbollsplanen/ grönområden har varit på tapeten ett par veckor och är nu inbokat. Tanken har varit att ta in offerter från olika entreprenörer för att hitta det som är bäst för vårt område vilket vi inte riktigt hunnit med. Styrelsen har haft fullt upp och har fått lägga letandet av sommarentreprenör åt sidan.

Tommy Jönsson har erbjudit sig att klippa första dikesklippningen samt grönytor som han gjort tidigare år, då han fortfarande finns kvar i vårt område. Dikesklippningen kommer att ske innan midsommar men med hänsyn till rådjurskid så kommer vi vänta så länge som möjligt - Det är på g!

Möte med Sekvoja fastigheter

Den 29 maj samlades styrelsen för att tillsammans på förekommen anledning gå igenom frågeställningar kring bygget på Småris 2:1-2:9. Tomten har sålts till Sekvoja fastigheter Ab. Styrelsen behöver reda ut hur samfälligheten ställer sig till de nya byggplanerna och eventuell förrättning som i dagsläget är beslutad utan styrelsens godkännande.

Styrelsen anser att det ligger i samtliga boendes intresse att komplett information kommer oss tillhanda innan styrelsen skriver under en ev. ny förrättning där de nya fastigheterna skulle ingå i någon eller samtliga delar i GA1/2/3. Styrelsen har beslutat att ta in ett juridiskt ombud för att opartiskt få en bild om samtliga handlingar som berör samfälligheten.

Styrelsen har tagit emot flertalet mail och kommentarer på hemsidan där boende beskriver att de upplever att informationen varit bristfällig samt att man undrar vad syftet med bygget är. Bygglovet har ändrats och ökat till mer än det dubbla antalet lägenheter sedan styrelsen sist mottog information och yttrade sig kring hur vida de nya parhusen skulle tillhöra samfälligheten eller ej. Styrelsens uppgift är att i frågan vara neutral och att ta till sig samtlig information för att ha möjlighet att ta ställning tillsammans med samfällighetens medlemmar.

Styrelsen kommer kalla till en extra stämma för beslutsfattande och inför detta kommer Optimus advokatbyrå gå igenom samtliga handlingar och beslut som tagits och som berör samfälligheten.

Möte med Sekvoja fastigheter och representanten Joakim Hemgren som äger de nya tomterna kommer äga rum imorgon måndag 3/6

Sandsopning!

Nu på förmiddagen så kommer Pesab hit och sopar våra vägar från vinterns grus! Som vi tidigare nämt så har vi avvaktat med sopningen då vi fick nya vägar i området.

Inspektion med Peab och åtgärd på vissa av de nya vägavsnitten är planerade men inte något som vi har ett datum för ännu.

Bygget på Småris 2:4-2:9

Tack för mail och för kommentarer på Facebook samtliga! Vi kan konstatera att informationen kring byggnationen på Småris 2:4-2:9 är bristfällig trots att det utlovats att boende löpande ska få information. Det är många bitar som vi ifrågasätter, dels som enskilda fastighetsägare men även som förtroendevalda för området i form av samfällighetens styrelse, den styrelsen som förväntas vara med och skriva på nya förrättningen om dessa hus skall tillhöra GA1.

Att det ska ske en byggnation med bostäder till familjer har någon i styrelsen aldrig haft någon som helst invändning emot, inte heller de närliggande boende vad vi har fått kännedom kring - tvärt om så har vi tyckt att detta varit mycket positivt med 3 parhus och därmed 6 nya familjer som tillkommer i samfälligheten och till vårt område.

Vi bedömer att detta inte är någonting som är styrelsens enskilda uppgift utan varje enskild boendes. Styrelsen kan inte vara med och skriva på någon eventuell förrättning när det är boende som inte fått yttra sig om förändringarna som skett efter de första byggdokumenten som presenterats och som styrelsen presenterat vidare på årsmötet för de som var intresserade 2018. Under årsmötet 2019 som ägde rum för några veckor sedan presenterades inga förändringar då vi inte fått några dokument att presentera för de boende.

Styrelsen har varit i kontakt med både kommunen, bygglovshandläggaren, lantmäteriet och köparen av tomten igår och idag. Vi har för avsikt att få ta del om korrekt och fullständig information om det som uppenbart inte nått alla boende på ett korrekt vis, detta för att kunna presentera information som är fullständig och korrekt och därmed undvika rykten.

Vi sitter inte på facit så det är därför vi uppmanar och frågar om det är fler som faktiskt inte haft möjlighet att ta till sig den nya informationen och ta ställning till detta.