Nyheter

Möte med Sekvoja fastigheter

Den 29 maj samlades styrelsen för att tillsammans på förekommen anledning gå igenom frågeställningar kring bygget på Småris 2:1-2:9. Tomten har sålts till Sekvoja fastigheter Ab. Styrelsen behöver reda ut hur samfälligheten ställer sig till de nya byggplanerna och eventuell förrättning som i dagsläget är beslutad utan styrelsens godkännande.

Styrelsen anser att det ligger i samtliga boendes intresse att komplett information kommer oss tillhanda innan styrelsen skriver under en ev. ny förrättning där de nya fastigheterna skulle ingå i någon eller samtliga delar i GA1/2/3. Styrelsen har beslutat att ta in ett juridiskt ombud för att opartiskt få en bild om samtliga handlingar som berör samfälligheten.

Styrelsen har tagit emot flertalet mail och kommentarer på hemsidan där boende beskriver att de upplever att informationen varit bristfällig samt att man undrar vad syftet med bygget är. Bygglovet har ändrats och ökat till mer än det dubbla antalet lägenheter sedan styrelsen sist mottog information och yttrade sig kring hur vida de nya parhusen skulle tillhöra samfälligheten eller ej. Styrelsens uppgift är att i frågan vara neutral och att ta till sig samtlig information för att ha möjlighet att ta ställning tillsammans med samfällighetens medlemmar.

Styrelsen kommer kalla till en extra stämma för beslutsfattande och inför detta kommer Optimus advokatbyrå gå igenom samtliga handlingar och beslut som tagits och som berör samfälligheten.

Möte med Sekvoja fastigheter och representanten Joakim Hemgren som äger de nya tomterna kommer äga rum imorgon måndag 3/6

Sandsopning!

Nu på förmiddagen så kommer Pesab hit och sopar våra vägar från vinterns grus! Som vi tidigare nämt så har vi avvaktat med sopningen då vi fick nya vägar i området.

Inspektion med Peab och åtgärd på vissa av de nya vägavsnitten är planerade men inte något som vi har ett datum för ännu.

Bygget på Småris 2:4-2:9

Tack för mail och för kommentarer på Facebook samtliga! Vi kan konstatera att informationen kring byggnationen på Småris 2:4-2:9 är bristfällig trots att det utlovats att boende löpande ska få information. Det är många bitar som vi ifrågasätter, dels som enskilda fastighetsägare men även som förtroendevalda för området i form av samfällighetens styrelse, den styrelsen som förväntas vara med och skriva på nya förrättningen om dessa hus skall tillhöra GA1.

Att det ska ske en byggnation med bostäder till familjer har någon i styrelsen aldrig haft någon som helst invändning emot, inte heller de närliggande boende vad vi har fått kännedom kring - tvärt om så har vi tyckt att detta varit mycket positivt med 3 parhus och därmed 6 nya familjer som tillkommer i samfälligheten och till vårt område.

Vi bedömer att detta inte är någonting som är styrelsens enskilda uppgift utan varje enskild boendes. Styrelsen kan inte vara med och skriva på någon eventuell förrättning när det är boende som inte fått yttra sig om förändringarna som skett efter de första byggdokumenten som presenterats och som styrelsen presenterat vidare på årsmötet för de som var intresserade 2018. Under årsmötet 2019 som ägde rum för några veckor sedan presenterades inga förändringar då vi inte fått några dokument att presentera för de boende.

Styrelsen har varit i kontakt med både kommunen, bygglovshandläggaren, lantmäteriet och köparen av tomten igår och idag. Vi har för avsikt att få ta del om korrekt och fullständig information om det som uppenbart inte nått alla boende på ett korrekt vis, detta för att kunna presentera information som är fullständig och korrekt och därmed undvika rykten.

Vi sitter inte på facit så det är därför vi uppmanar och frågar om det är fler som faktiskt inte haft möjlighet att ta till sig den nya informationen och ta ställning till detta.

Bygget Småris 2:2-2:9

Som ni alla har sett så förbereds det för att bygga parhus/minivillor på ängen mitt emot dagiset i början av området. När styrelsen första gången fick kännedom kring detta så var det genom ägarna av Smårisgård tillika byggherre som skulle uppföra tre stycken parhus. Inför bygget av dessa så blev styrelsen tillfrågad om dessa fastigheter fick tillhöra samfälligheten vilket vi inte såg några hinder till då det gällde tre hus.

Nu är omständigheterna förändrade och ägarna av smårisgård har sålt tomten till en person/företag som ändrat förutsättningarna och planerar att uppföra 18 stycken enheter i form av 6 stycken parhus med 8 Rum och kök. Samt 6 stycken mini villor á 20kvm istället för de ursprungliga parhusen á 6 enheter som vi i god tid innan byggstart fick se ritningar och information om. Detta var innan den berörda marken såldes vidare.

Bygglov finns sedan tidigare och ett utökande är beviljat trotts att det inte gått ut ett nytt grannyttrande. Inte som har kommit styrelsen tillkänna i alla fall.  Vi saknar också information om de nya byggnadsplanerna för de kompletterande byggnaderna och hur många lägenheter de planerar att bygga totalt. När styrelsen under dagen har satt sig in i omständigheterna så tycker vi inte att allting känns korrekt utfört och vi har beslutat att vi vill lyfta frågan med berörda inblandade men först med samtliga boende då vi anser att hela området berörs av de nya byggplanerna. Främst pga. det är så pass många rum i husen samt mängden lägenheter som planeras att uppföras. Det är flera delar som inte känns riktiga och vi önskar att vi tillsammans tittar igenom handlingarna så att det inte är någon som förd bakom ljuset.

Samfälligheten måste ta ställning till om dessa fastighetsägare/ brf ska tillhöra samfälligheten och därmed få tillgång till vägarna (även möjlighet att använda infarten till området) badplats, grönområden mm eller ej!

Vi i styrelsen önskar att få åsikter och synpunkter från SAMTLIGA boende för att kunna ta ställning till hur vi ska ta detta vidare med byggherren, under nästa vecka är tanken att styrelsen ska ha ett möte med byggherren/ tomtägaren för att få mer information om hur berördas tankar går och vad det är som gäller för att samfälligheten/ styrelsen ska kunna ta ställning till vad det är som sker.  Anmärkningsvärt är även att styrelsen ej har blivit kontaktad utan det är styrelsen som uppmärksammat att fastigheterna marknadsförs på ett felaktigt vis. 

Styrelsen har tydligt meddelat att inga diskussioner skall äga rum på områdets facebookgrupp som inte har med styrelsen att göra, men det kommer denna gången ske ett undantag då vi nu uppmanar folk att läsa igenom dokumenten och inkomma med synpunkter/ åsikter eller om man har mer information då vi anser att det är en så pass stor händelse som måste granskas och ventileras av samtliga boende. Ett eventuellt möte för samtliga boende kommer att äga rum för beslutsfattande i frågan. 

Mail skickar ni till . Forumet Facebook används till att nå ut till så många som möjligt för detta tillfället men kontakten med styrelsen sker som alltid via mailen.

Byggritningar

Smårisvägen - Mäklarens annons och mer info om hur bygget annonseras

Utvärdering efter vägarbetet

Som ni alla förmodligen sett så har en stor del av området fått vägarna fixade med oljegrus i förra veckan. Arbetet skulle ha pågått under denna veckan men Peab som utförde jobbet hade tid redan i förra veckan.

Styrelsen har åkt runt och tittat på de berörda platserna och kan konstatera att det på vissa ställen inte nått det resultat vi önskar (infarten dvs) så detta kommer lyftas och åtgärdas. Ni kanske även noterat att det är rejäla skillnader mot vägen och brunnarna vilket är medvetet och ska iordningsställas när vägen ”satt sig lite” då kommer de hamna i samma nivå som den nya vägen.

I alla vändplaner som i ordning gjorts sista åren så har det lagts på asfalt. Så kommer det bli även kommande år då oljegruset inte klarar av vridmomentet när framförallt större fordon ska ta sig runt vändplanen. Detta arbetet är inte beställt ännu men styrelsen har för ambition att utföra detta då det är nödvändigt på flertalet ställen.

Sist men inte minst så vill vi uppmana alla boende att hjälpas åt att köra över hela vägbanan = alltså inte i samma hjulspår, missförstå mig rätt men det vi vill undvika är att den nya vägen får ”spår” när vägen fortfarande är mjuk och där måste vi alla hjälpas åt.