Nyheter

Mobil miljöstation - kommuninformation

Den mobila miljöstationen underlättar för dig som privatperson att lämna in ditt farliga avfall och elavfall utan att behöva åka till återvinningscentralen.

Du kan lämna miljöfarligt avfall och elavfall som du själv kan bära. Större mängder lämnar du som vanligt på återvinningscentralernas miljöstation.

Insamlingen sker på lördagar och lastbilen stannar ca 30 - 60 minuter. Tänk på att vara där vid utsatt tid och lämna inte saker på platsen i förväg.

Här stannar den mobila miljöstationen under 2023:

Nästa tillfälle i Kopparmora, vid återvinningsstationen
lördag 16 september, 13.15 – 13.45

Se övriga hållplatser, tider och ytterligare information på Värmdö kommuns hemsida.

Sommarförberedelser 2023 och annan information

Idag träder vi in i sommaren även i kalendern, 1 juni, och vi har kunnat njuta av en solig och varm maj månad 2023. Styrelsen har färdigställt en del saker inför säsongen, andra är beställda och kommer levereras de närmaste veckorna. Som många kanske har noterat är dikningen och återställning jordmassor klar vid Småris/förskolan.

Klippning av diken och ängar planeras genomföras innan midsommar. Mer exakt tidpunkt för dikesklippning meddelas när entreprenör bekräftar, bl a behöver dikes/vägkant vara fria från hinder, t ex soptunnor.

Bryggorna vid badet är till största del åtgärdade efter vinterns påfrestningar. Sprintar, beslag och fästen är kontrollerade och reparerade. Det finns lite snickeriarbete kvar för bryggorna, några trall/brädor måste ersättas med nya. Toaletten är på plats, placerad strax efter vägbommen utmed stigen från Tackelvägen mot badplatsen.

Styrelsen har i veckan också ombesörjt en dykare att söka av botten vid badplatsen och kontroll av bryggor med förankring. En del bottenfynd gjordes, bl a ett rostigt stativ till studsmatta och 5-6 meter långa plankor. Hoppflotten är åter efter vinterrymningen, men behöver fixas till innan den kan läggas ut på sin plats i vattnet igen.

I övrigt planerar styrelsen för förfrågningsunderlag dikning, vändplatser, vägar och farthinder Kättingvägen 15 till 9 (motion 2). Styrelsen avser hämta in anbud från flera leverantörer, som kan lämna anbud på delar eller helhet i förfrågningsunderlag.

Området för återvinningsstationen är belagt med permanent bygglov (för återvinningskärlen) sedan 2015. I veckan meddelade Värmdö kommun att de kommer ta över verksamheten från FTI till kommunal regi från 1 januari 2024. Styrelsen har påbörjat beredning av konsekvenser och innebörd av detta.

Förvånande många avgifter är fortfarande förfallna, drygt 30 stycken, vilket medför ca 110 000 kr i fordringar. Påminnelser om betalning är på väg ut till berörda medlemmar. Kontrollera gärna att avgiften är betald, om inte - betala snarast.

Styrelsen sammanträder 13 juni och kommer då behandla ordinarie styrelsefrågor samt inkomna ärenden från medlemmar.

Som vanligt är styrelsen tacksam för viktiga iakttagelser och frågor inom styrelsens mandat och uppgifter via e-post

En vänlig påminnelse...

Fakturan för samfällighetsavgift 2023 hade förfallodag 11 maj. Just nu saknas inbetalningar från ca ett 40-tal medlemmar. Kanske har den där fakturan hamnat på "ett bra ställe" och missats att betala in. Styrelsen påminner därför vänligt om inbetalning snarast. Då spar vi också på kassörens tid att skicka ut påminnelser.

Status pågående åtgärder

Dikningen vid Brf Småris och förskolan är klar, och vattnet som kommer uppifrån området rinner på bra i diket mot Småris och sen vidare. Ris och stockar kommer flyttas bort och jordmassorna mot Brf ska först torka ett par veckor innan det schaktas ut, snyggas till och slutförs.

Kommunen har återställt och sanerat området nedan Tampvägens vändplats, efter tidigare läckage från brunn. Ny brunn är installerad, sly och småträd röjda (för att motverka rötter i VA-brunnen), området är belagt med ny jord och gräs är sått. Det ser riktigt fint ut!  

VA-brunn som upptäcktes läcka utmed gångstigen längs stordiket från bron Kajutvägen/Splitsvägen och ner mot fotbollsplan/förskolan kommer också att bytas ut. Samtidigt ser kommunen över ytterligare några närliggande brunnar och byter dem vid samma tillfälle. Tid för brunnsbyten har inte meddelats, men det är inlagt i kommunens underhållsplan och kommer ske ”under året”, enligt löfte. Fortsättning följer…

Övrigt:

Stenbumlingar vid gamla pumphuset (motion 1) är utlagda sedan ett par veckor.

Styrelsen planerar vidare för att genomföra tidigare års beslutade styrelsens förslag och motioner från medlemmar. Vi har flerårigt behov av dikning på flera platser i området, vändplaner som måste åtgärdas, vägar förbättras och beslutat farthinder Kättingvägen att ordna. Allt ska planeras, prioriteras och koordineras. En del arbeten är också årstidsberoende och ska utföras vid rätt tid. Styrelsen sammanträder ca en gång per månad, utom under sommarsemesterperioden då det kan vara ett litet uppehåll.

Möte är genomfört förra veckan med Norra Kopparmoras samfällighetsförening rörande gemensamhetsanläggning 3 (GA3 - badet och Tackelvägen). Vi planerade och fördelade först uppgifter för att påbörja sommarrustning 2023 av badplatsen. Simlinan beräknas läggas i vattnet slutet maj/början juni, bryggskador efter vintern ska besiktigas och åtgärdas, toalett beställas och vinterskador Tackelvägen fixas. Vid kommande GA3 möten planeras underhåll som ska ske på kort och lång sikt, i enlighet med den underhållsplan våra båda föreningar beslutade på respektive stämma 2023.

Som vanligt nås styrelsen enklast via . Tveka inte att kontakta styrelsen om du upptäcker nåt som behöver åtgärdas eller annan fråga där styrelsen kan vara behjälplig.