Nyheter

Valberedningen: Hej medlemmar i Södra Kopparmoras samfällighetsförening!
  Inför stämma/årsmöte 25 mars 2024 finns det plats för nya styrelsemedlemmar till våra förtroendeuppdrag. Att delta i styrelsens arbete är ett bra sätt att bidra till att upprätthålla vårt fina område och lära känna varandra. Förtroendeuppdrag ger också en viss ekonomisk ersättning. Styrelsens ersättningar beslutades vid extrastämman 14 september 2024 i enlighet med bilaga 1, styrelsens förslag ersättningar styrelse och revisorer, punkt 6A. Lite mer om styrelsens uppdrag, samfällighetsföreningen och de ingående gemensamhetsanläggningarna finns att läsa här på hemsidan.

Till styrelsen önskas en ledamot med intresse för att anta uppdraget som kassör. Förutom förmåga till sedvanlig ordning och reda gällande bokföring av föreningens ekonomi så är det högst önskvärt med en person med kunskaper att göra ekonomiska analyser och prognoser. Specialistkunskaper i momsfrågor är också värdefullt.

Till styrelsen önskas en ledamot med intresse och erfarenhet av entreprenader, skog och natur som kan ansvara för avtal, underhållsplaner, entreprenörskontakter och samordna våra gemensamma städdagar.

Till styrelsen behövs också en suppleant som bland annat ska kunna ersätta styrelseledamot när ordinarie styrelseledamot inte kan närvara vid styrelsemöten. Som suppleant finns inget absolut krav enligt stadgarna att delta vid styrelsemöte i samma omfattning som styrelseledamot utan suppleant ”har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt”. Inom Södra Kopparmoras samfällighetsförening rekommenderas dock att suppleanterna både närvarar och aktivt deltar i styrelsens arbete, likt ledamöter, ett arbetssätt som med framgång har tillämpats sedan många år.

Vi söker också en revisor. Som revisor granskar du föreningens bokföring inför årsmötet och styrker att den är gjord enligt god bokföringssed. Föreningen har två revisorer och en revisorssuppleant så man hjälps åt. Lite koll på hur bokföring går till är bra att ha med sig i rollen.

För att anmäla intresse eller få mer information om något av ansvarsområdena e-postar du till  eller . Det finns också mycket information om samfällighetsföreningen och styrelsearbetet på hemsidan. I nyligen fastställd och publicerad Arbetsordning för Södra Kopparmoras samfällighetsförening beskrivs också de olika rollerna för styrelsemedlemmar samt rutiner och arbetssätt för samfällighetsföreningen.
Det går också bra att kontakta Sabina Plomin, Hasse Gustavsson eller Jocke Ifver på annat sätt för den som vill veta mer eller tipsa oss om någon som skulle passa för styrelseuppdrag.

Hälsningar från valberedningen!
Flisning av rishög vecka 1

Uppdatering 3 januari 2024:
Naturentreprenader flisade den ordinarie flishögen igår, 2 januari, och gjorde flera försök med flishögen längre upp på stigen innanför bommen, dock utan framgång. Fordonen körde fast i snön. Naturentreprenader återkommer för flisning när omständigheterna är mer gynnsamma. Enligt uppgift flisades även hos Norra föreningen, och från nu har Norra föreningen ändrat uppsamlingsplats för ris till ny plats, precis vid infarten till Norras område nära Saltarövägen. Rishög utmed Tackelvägen ska därmed upphöra.

Tidigare information: Naturentreprenader, som flisar samfällighetens rishögar, har under gårdagen meddelat att flisning kommer ske ”i början på nästa vecka”, således veckan efter nyår. Styrelsen har inte kunnat få ett mer definitivt besked än så.
Rishögen utmed stigen innanför bommen vid skogsdungen ska också omhändertas denna gång.

Värmdö kommun övertagande drift återvinningsstationSom tidigare aviserat, och behandlat på extra stämma i september 2023, tar Värmdö kommun över drift och skötsel av återvinningsstationen vid infarten till Södra Kopparmoras samfällighetsförening från och med 1 januari 2024.

Kommunen har meddelat att det under mellandagarna skyltas om vid återvinningsstationen, där det ska finnas uppgifter för felanmälan. Det går att ringa till kommunens servicecenter på telefon 08-570 470 00 eller använda e-tjänsten Felanmälan av återvinningsstation. Nytt stations-id är 780009, Södra Kopparmora.

Styrelsen önskar God Jul och Gott Nytt År!
Dan före dopparedan… Så blev det jul igen, och det tyder på en julafton med snö, sol och några minusgrader.

Styrelsen blickar tillbaka på verksamhetsåret och konstaterar att mycket av beslutade åtgärder genomförts.

Samtliga beslut (styrelsens förslag och medlemmars motioner) från stämman i mars 2023 är verkställda, och även tidigare års stämmobeslut har genomförts. Styrelsen har hittills genomfört 9 styrelsemöten, 1 dagkonferens, 1 extrastämma och 3 delägarmöten för GA3. Under året har också två städdagar genomförts, där medlemmar och styrelse har gjort goda insatser för underhållet av GA2.

Möten med Trafikverket avseende GA1 har genomförts framgångsrikt, vilket har resulterat i mer än dubblerat utökat årligt driftbidrag (från ca 10 000 till 25 000 SEK) och dessutom flera beviljade särskilda driftbidrag för åtgärder som utförts och är planerade för 2024 (t ex bidrag 40% av kostnader för asfaltering av vissa vändplaner). Värmdö kommun utfärdade i somras lokala trafikföreskrifter om parkeringsförbud och har avtalat med samfällighetsföreningen avseende återvinningsstationen med anledning av förändring i förpackningsförordningen.

Värmdö kommun har under 2023 bytt ett antal avloppsbrunnar och planerar för ytterligare brunnsbyten samt underhållsåtgärder under 2024. Vattenfall Eldistribution genomför just nu åtgärder för en tryggare elförsörjning i vårt område, och det kommer fortsätta under kommande år. Energimarknadsinspektionen (Ei) har också fattat beslut om tillsyn av elnätet i vårt område.

I det mer administrativa arbetet för styrelsen är också mycket genomfört och på gång. Föreningen är nu anslutna till Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) och Vägfas. REV är en kompetensorganisation där föreningen får tillgång till bl a kunskapsbank, juridisk rådgivning och en förmånlig försäkring för föreningen. Vägfas kommer säkra underlag för debiteringslängd/uttaxering av medlemsavgifter och minska föreningens administration betydligt. Det är också konstaterat att vår samfällighetsförening är momspliktig, vilket är anmält till Skatteverket och träder i kraft per 1 januari 2024.

Föreningen har bytt plattform för hemsidan och arbetet med denna fortsätter att utvecklas. Styrelsen har också skapat struktur, rutiner och mallar för styrelsearbetet, bland annat med en styrelsens arbetsordning, sekretesspolicy, riktlinjer för trädfällning, viltvårdsplan etc. Dessa dokument och riktlinjer kommer publiceras på hemsidan i närtid. Valberedningen har påbörjat sitt arbete för att kunna föreslå och säkra en ny styrelse och övriga funktioner vid stämman 25 mars 2024.

När jul och övriga högtider/helger nu infinner sig kommer även styrelsen att behöva komma till ro och få tid för återhämtning några dagar. Styrelsen uppskattar initiativ och engagemang från medlemmarna, så tveka inte att kontakta styrelsen på . Förslag och idéer som gagnar föreningen är viktiga, men lika viktigt är om det finns frågor om drift, underhåll, störningar eller avvikelser. Medlemmarnas iakttagelser är ett bra stöd för styrelsens arbete. Motioner från medlemmar att behandla vid stämma tas tacksamt, de ska vara styrelsen tillhanda innan februari månads utgång.

Med detta önskar styrelsen för Södra Kopparmoras samfällighetsförening alla medlemmar en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!

Elavbrott och Energimarknadsinspektionen

Sent igår kväll 17 december 2023 drabbades Södra Kopparmora av ännu ett elavbrott, dryga fyra timmar långt. Då avbrottet varade över fyra timmar kommer ersättning/kompensation betalas ut för de drabbade, för närvarande 500 kronor enligt Vattenfalls hemsida. Det var en frånskiljare vid Saltarövägen som havererade med kortslutning som följd, och många upplevde både kraftigt ljussken och ovanligt högt ljud.

Anmälan om tillsyn gjordes till Energimarknadsinspektionen (Ei) efter det långa elavbrottet i oktober. Styrelsen fick beslut (finns att läsa här) av Ei i början av december. Beslutet från Ei som meddelades föreningen har diarienummer 2023-104009 och sist på sidan tre framgår det att tillsyn mot nätföretaget inleds: "Tillsyn mot nätföretaget har inletts eftersom anmälaren anger att avbrottstiden har överskridit 24 timmar i anläggningspunkten vid avbrottet som inträffade den 21– 22 oktober 2023. Tillsynsärendet mot nätföretaget går att följa via myndighetens E-diarium på adressen https://www.ei.se/sv/e-diarium/ där ärendenummer (diarienummer) 2023–104191 anges."

Vattenfall har vidare meddelat att dragning av elkabel vid förskolan förmodligen går att göra i befintligt rör under vägen, således behöver förhoppningsvis inte vägen schaktas upp.

Bo Hammarberg fortsätter att stödja styrelsen och föreningen i kontakter med Vattenfall. Bl a så deltog Bo i ett inspektionsmöte med Vattenfall den 12 december 2023. Det konstaterades att träd/grenar måste tas bort på ett antal platser, då grenar hänger över ledningar. Det finns också ett antal isolatorer som har skador och måste bytas. Högspända luftledningar ska besiktigas årligen enligt krav i gällande statliga elsäkerhetsföreskrifter. Bo forskar vidare när denna besiktning gjordes senast.