Nyheter

Välkommen till nya hemsidan!

Nu har föreningen en ny hemsida på plats. För att du ska få viktig information om ditt boende via e-post, så behöver du registrera ett konto.
Det ger oss även möjlighet att skicka ut SMS om något extra viktigt sker.
Gör så här:

Första gången du ska logga in på föreningens hemsida, och ta del av det som inte är publikt utan bara gäller oss boende/medlemmar, gör följande:

 1. Surfa in på:https://www.sodrakopparmora.com/skapakonto
 2. Fyll i samtliga uppgifter (Lägenhetsnummer 4-siffrigt – fyll bara i t ex 1234)
 3. Nu skickas en länk till din e-post för bekräftelse (kolla även din skräpkorg).
 4. Klicka på länken för att verifiera din e-postadress (obligatoriskt).
 5. Invänta att en administratör ska godkänna din registrering. Kan ta 1-3 dagar.
 6. Klart!

 Vi hoppas att hemsidan kommer att besökas flitigt av alla medlemmar och underlätta tillgången till information om boendet. Hemsidan fungerar lika bra i datorn, mobilen eller läsplattan.


Vattenfall agerar

Bo Hammarberg har meddelat styrelsen:

Vattenfall Services (VS - på uppdrag av Vattenfall Eldistribution) har nu meddelat att en första åtgärd med vårt elnät är underhållsarbeten avseende grenar som hänger över högspänningsledningarna och identifiering av skadade isolatorer.

Bo kommer vara VS behjälplig och uppmanar boende i samfälligheten att anmäla iakttagelser:
"Rapportera om ni ser grenar eller lutande träd som kan falla över högspänningsledningar. Högspänningsledningar är sådana ledningar som består av tre blanka oisolerade aluminiumledningar vilka är fastsatta i porslinsisolatorer. Ser ni en skadad isolator så anmäl även detta. På stolparna ska det sitta gula varningsskyltar eller så kan det vara en röd ring som är fastspikad i stolpen.
Övriga svarta kablar i stolpar är bl a lågspänningskablar som är betydligt mindre känsliga.

Anmälan kan skickas till SMS 070-570 93 40 eller per mail "

Styrelsen förmedlar härmed denna uppmaning och kontaktuppgifter till Bo för anmälan av dessa iakttagelser.

Prognoser och om elnätet

Nu har styrelsen fått några tydligare besked av kommande arbeten/händelser.

Nya hemsidan

Föreningens nya hemsida kommer lanseras tisdag 21 november. Under en övergångsperiod kommer föreningen nå den gamla hemsidan via dev.sodrakopparmora.com, men inga uppdateringar kommer göras på den gamla ytan. Adressen/domänen är samma som nuvarande, sodrakopparmora.com, men kommer kräva att användare skapar ett konto för att nå all viktig icke publik medlemsinformation.


Första gången du ska logga in på föreningens hemsida, och ta del av det som inte är publikt utan bara gäller oss boende/medlemmar, gör följande:
 1. Surfa in på: https://www.sodrakopparmora.com/skapakonto
 2. Fyll i samtliga uppgifter.
 3. Nu skickas en länk till din e-post för bekräftelse (kolla även din skräpkorg).
 4. Klicka på länken för att verifiera din e-postadress (obligatoriskt).
 5. Invänta att en administratör ska godkänna din registrering. Kan ta 1-3 dagar.
 6. Klart!
Asfaltering
Asfalteringen av vändplan vid återvinningsstation/pendlarparkering är planerad till tisdag 28 november, med markförberedelser måndagen 27 november. Under tisdagen kommer också det nya farthindret på Kättingvägen att bättras på. Reservation om förändring av dessa datum är vädret. Så fort styrelsen får besked om förändrad planering meddelas detta på hemsidan.
Elnätet
Vattenfall har meddelat att den tillfälligt dragna elledningen efter det senaste långa avbrottet vid förskolan ska grävas ner. Arbetet kommer i princip att utföras helt på fastigheten VÄRMDÖ KOPPARMORA 2:460 Angöringsvägen 2, med lagfaren ägare Värmdö kommun. Vattenfall har pratat med kommunen och kommit överens om att förlägga kabel utmed staket till förskolan. Sedan kommer Vattenfall följa den befintliga kabeln upp till stolpen. Vattenfall kommer vidare att undersöka om det finns befintliga rör under Angöringsvägen annars blir de tvungna att gräva över vägen. Detta arbete kommer ske under samma arbetsdag, med risk för begränsad framkomlighet på Angöringsvägen vid förskolan. Styrelsen har önskat besked om vilken dag detta ska ske för att kunna informera, datum är ännu inte meddelat.

Bo Hammarberg fortsätter att stödja styrelsen i kontakter med Vattenfall, vilket är mycket välkomnat. Bo har i alla samtal fått ett försiktigt positivt besked från Vattenfall som omtalade att det nu ska återupptas en förstudie hur samfällighetsföreningens nät ska byggas om för bättre tillgänglighet. Detta påbörjades redan 2018, men avstannade utan förklaring. Vattenfall kommer också att göra en ordentlig inspektion av ledningsgator avseende trädpåverkan. Kanske envishet och upprepade påstötningar ger ett resultat - vi håller tummarna och tackar Bo för allt arbete! Styrelsen har parallellt gjort en anmälan om tillsyn av Vattenfalls brister i vårt nät till Energimarknadsinspektionen (Ei). Energimarknadsinspektionen (Ei) är expert- och tillsynsmyndighet. Ei:s tillsynspolicy finns att läsa här.Flisning
Inget datum är meddelat för flisning. Styrelsen har varit tydlig att förhandsbesked måste lämnas, så information hinner meddelas medlemmarna.

BOKA I KALENDERN – EXTRASTÄMMA TORSDAG 14 SEPTEMBER 2023 KL 19.00!

Som tidigare nämnts på vår hemsida (i samband med midsommar) kallar styrelsen nu medlemmarna till en extrastämma. Saltarö gamla skola är bokad och extrastämman börjar kl 19.00 torsdagen den 14 september 2023.

Styrelsen kommer att återkomma med formell kallelse, dagordning och inläsningsunderlag, men vill nu snarast meddela medlemmarna detta datum och tid för extrastämman. Styrelsen kommer också tillhandahålla mall för fullmakt för de röstberättigade som inte har möjlighet att fysiskt närvara vid extrastämman.

Det kommer vara tre punkter på dagordningen för extrastämman att behandla:

 1. Avsaknad av stämmobeslut rörande ersättning till styrelse och revisorerna. Enligt föreningens stadgar anger ”§ 15 DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA” att ”Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:” punkten ”6 ersättning till styrelse och revisorerna”. Senaste ordinarie stämma där denna punkt på dagordningen enligt stadgarna behandlades var vid stämman 2018. Det är således endast stämman som kan besluta denna punkt på agendan enligt stadgarna. Styrelsen och revisorerna har tillsammans granskat dokumenterade stämmobeslut, i förekommande fall avsaknad av, och utbetalda ersättningar. Detta kommer redogöras för på extrastämman.
 2. Värmdö kommuns fråga att överta driften från FTI av återvinningsstationen på samfällighetens mark per 2024-01-01. Styrelsen vet att medlemmarnas åsikter om återvinningsstationens placering på samfällighetens mark (bra eller dåligt) varierar. Därav måste föreningens högsta organ, stämman, rösta ja eller nej till kommunens förfrågan.
 3. Uppdatering/justering av föreningens stadgar. Stadgarna är oförändrade sedan samfällighetsföreningen bildades hösten 1982. Stadgarna bygger på den mall för normalstadgar Lantmäteriet erbjuder. Styrelsen har identifierat ett behov att uppdatera och förtydliga föreningens stadgar enligt den nya mallen från Lantmäteriet, och även vissa förenklingar språkmässigt. För att ändra i stadgar krävs två justerade stämmoprotokoll (alltså två stämmor). Vid ordinarie stämma i mars 2024 kan frågan tas upp igen och stadgarna ändras, om båda stämmorna så beslutar.

UPPDATERINGAR HEMSIDA

Sidan om Mitt boende, under Leva och bo, är uppdaterad, bland annat om trafik och fordon och de lokala trafikföreskrifter som Värmdö kommun har utfärdat för samfällighetsföreningen under sommaren 2023. 

Förberedelser för ny hemsidesplattform är också på gång och kommer lanseras under sensommar/höst. Vår nuvarande plattform har tjänstgjort väl genom åren, men börjar nå teknisk end-of-life. Lagringsutrymmet är snart fullt, det saknas stöd för GDPR och det saknas möjlighet för behörighetsstyrning vid inloggning (både för medlemmar och styrelse). Nya hemsidan är anpassad och uppdaterad för att klara av dagens digitala förutsättningar. Våra vänner i Norra Kopparmoras samfällighetsförening genomförde motsvarande uppdatering i slutet av 2021 och är mycket nöjda med leverantören SimplyBrf. Vi kommer ha kvar domänen sodrakopparmora.com och återkommer med mer information inför lansering.