Nyheter

BOKA I KALENDERN – EXTRASTÄMMA TORSDAG 14 SEPTEMBER 2023 KL 19.00!

Som tidigare nämnts på vår hemsida (i samband med midsommar) kallar styrelsen nu medlemmarna till en extrastämma. Saltarö gamla skola är bokad och extrastämman börjar kl 19.00 torsdagen den 14 september 2023.

Styrelsen kommer att återkomma med formell kallelse, dagordning och inläsningsunderlag, men vill nu snarast meddela medlemmarna detta datum och tid för extrastämman. Styrelsen kommer också tillhandahålla mall för fullmakt för de röstberättigade som inte har möjlighet att fysiskt närvara vid extrastämman.

Det kommer vara tre punkter på dagordningen för extrastämman att behandla:

  1. Avsaknad av stämmobeslut rörande ersättning till styrelse och revisorerna. Enligt föreningens stadgar anger ”§ 15 DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA” att ”Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:” punkten ”6 ersättning till styrelse och revisorerna”. Senaste ordinarie stämma där denna punkt på dagordningen enligt stadgarna behandlades var vid stämman 2018. Det är således endast stämman som kan besluta denna punkt på agendan enligt stadgarna. Styrelsen och revisorerna har tillsammans granskat dokumenterade stämmobeslut, i förekommande fall avsaknad av, och utbetalda ersättningar. Detta kommer redogöras för på extrastämman.
  2. Värmdö kommuns fråga att överta driften från FTI av återvinningsstationen på samfällighetens mark per 2024-01-01. Styrelsen vet att medlemmarnas åsikter om återvinningsstationens placering på samfällighetens mark (bra eller dåligt) varierar. Därav måste föreningens högsta organ, stämman, rösta ja eller nej till kommunens förfrågan.
  3. Uppdatering/justering av föreningens stadgar. Stadgarna är oförändrade sedan samfällighetsföreningen bildades hösten 1982. Stadgarna bygger på den mall för normalstadgar Lantmäteriet erbjuder. Styrelsen har identifierat ett behov att uppdatera och förtydliga föreningens stadgar enligt den nya mallen från Lantmäteriet, och även vissa förenklingar språkmässigt. För att ändra i stadgar krävs två justerade stämmoprotokoll (alltså två stämmor). Vid ordinarie stämma i mars 2024 kan frågan tas upp igen och stadgarna ändras, om båda stämmorna så beslutar.