Nyheter

Svar från Energimarknadsinspektionen (Ei)

Som vi tidigare har informerat om gjorde styrelsen en anmälan till Ei under hösten 2023. Ei beslutade att genomföra tillsyn. Nu har styrelsen fått svar, se nedan. Enligt Ei svar har Vattenfall meddelat att de ska ta bort de luftburna ledningarna senast december 2026, till förmån för att gräva ner kablarna. Styrelsen har ännu inte fått detta bekräftat av Vattenfall, men kommer bevaka frågan och efterfråga ett möte med Vattenfall. Om detta ska vara klart till december 2026 behöver planläggning för det påbörjas i god tid.

Ei svar:
"Enligt redovisningen som vi har fått från elnätsföretaget, fabrikations- eller materialfel (en komponent har brunnit) var orsaken för avbrottet som inträffades den 17 december 2023 kl. 23:33. Felet blev åtgärdat och strömmen kom tillbaka den 18 december 2023 kl. 03:46.

Efter Vattenfalls redovisning av begärda uppgifter har Energimarknadsinspektionen inte funnit anledning att gå vidare med tillsynen mot nätföretaget avseende de bestämmelser som har ingått i tillsynen. Den 8 februari avslutade Ei tillsynen mot elnätföretaget avseende leveranssäkerhet enligt ellagen (1997:857) utan att vidta några ytterligare åtgärder. Ärendet skrevs av.

Under 2024 genomför Ei en tillsyn över att koncessionshavarna följer bestämmelsen om god kvalitet i överföringen av el enligt ellagen (1997:857) med därtill hörande föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2023:3) om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet (leveranskvalitetsföreskrifterna). Tillsynen avser avbrotten inträffade under kalenderåret 2023 och i slutet av maj 2024 startade Ei tillsyn mot Vattenfall Eldistribution AB (ärendenr. 2024-103229). Ei begärde uppgifter om de huvudsakliga avbrottsorsakerna och huvudsakliga åtgärderna i de anläggningspunkterna som har drabbats av fler än 11 oaviserade långa avbrott och/eller avbrott som var längre än 24 timmar. De berörda anläggningspunkterna (samfällighetsföreningens- och din anläggningspunkt) var med i listan på grund av avbrottet som orsakades av trädfall/vind den 21 oktober 2023. Enligt elnätföretaget kommer luftledningarna att ersätts med kabel senast december 2026."

Elavbrott igen och träd parkering GA3Elavbrott igen
Som uppmärksammat har vi och närliggande områden drabbats av oaviserat strömavbrott åter igen. Vid samtal med Vattenfall under dagen har olika besked om orsak framkommit. Vid ett samtal menade Vattenfall att ett träd blåst ner över ledning och vid senaste samtalet precis att det var ett mekaniskt avbrott, lastbil/kranbil hade kört på en ledning/stolpe. Oklart således vilken orsak avbrottet beror på. I skrivande stund är prognosen att strömmen ska vara åter kl 1400, men den har flyttats fram under hela morgonen/förmiddagen.

Som tidigare informerat här på hemsidan i december 2023 har Energimarknadsinspektionen (Ei) inlett ett tillsynsärende gentemot Vattenfall efter styrelsens anmälan i höstas. Föreläggandet om tillsyn gentemot Vattenfall är uppladdat på sidan Föreningen/Stadgar och dokumentation men finns även att läsa direkt via denna länk. Styrelsen har tillskrivit Ei för status och resultat efter inledd tillsyn, men ännu inte fått svar/återkoppling. Vår elexpert Bo Hammarberg fortsätter att stödja styrelsen med ligga på Vattenfall om åtgärder och resultat.

Nedtagna träd vid parkeringen badet GA3
Som tidigare informerat blåste träd ner över fordon på parkeringen för en dryg vecka sedan, som tur var utan personskador. Nu är övriga träd i riskzonen nedtagna och bortforslade.

Lite uppdateringar


Det är nu uppdaterat med information på hemsidan om lite smått och gott.

Styrelsen genomförde styrelsemöte #4 den 26 juni och nästa är planerat till 7 september, i samband med planerad dagkonferens som styrelsen genomför under helgen. Tiden på styrelsemöten kvällstid ca en gång i månaden räcker inte riktigt till för att planera för strategiskt långsiktiga frågor. Alla i styrelsen har sina vanliga arbeten, familjer och egen fritid att balansera med tiden för styrelseuppdraget. Ett nytt område som inte är omhändertagit är skogsvård. Våra grönytor/skogar måste underhållas och skötas, men för det krävs skogsvårdsplan och eventuellt särskilt marklov. Det är ett område som kommer behandlas under styrelsens dagkonferens.

Vi har också fyllt de fyra platserna för motorsågskurs A-B med de medlemmar som har anmält intresse. Det blir medlemmarna Tom Plomin, Maria Nuder, Peter Sundblad och Andreas Lindqvist som med detta förstärker samfällighetens motorsågspool enligt stämmobeslut.
Kursen kommer genomföras inom samfälligheten helgen 14-15 september.  Det blir toppen, då vi har nyutbildade motorsågsknuttar att förstärka inför höstens städdag i området som genomförs lördagen den 28 september. Anmälan ligger öppen, hoppas vi kan slå ytterligare ett rekord med många deltagare!

Som tidigare meddelats hoppas vi snart ha kommit i mål med fyraårigt kontrakt för vinterunderhåll med ny entreprenör tillsammans med vännerna i Norra. Vi har också fått offert på avhyvling av puckeln/grässvålen som måste bort utmed våra vägar för att säkra vattenavrinning. Planen är att denna hyvling sker i slutet augusti - början september, men styrelsen informerar när det är dags. 

Samtliga ordinarie medlemsavgifter enligt debiteringslängd är nu verifierade och registrerade. Det återstår krav på några fakturor där medlemmar ignorerat att betala tillkommande påminnelse- och inkassoavgifter enligt stämmaobeslut och stadgar. Dessa restavgifter går nu till Kronofogden för indrivning. Kraven på påminnelseavgift och inkassoavgift är utskickat och påmint flera gånger direkt till betalningsansvariga lagfarna ägare - fler gånger än vad medlemmarna har beslutat är ok.

1) Angående markägaransvaret att bedriva viltvård
Information om våra viltvårdare och kontaktuppgifter till dem finns nu på sidan om Mitt boende/Växter och djur. Läs gärna på så du vet hur agera om skadat eller dött vilt observeras inom vår samfällighetsförening. Vi har också införskaffat egna grävlingsfällor, som våra viltvårdare är behjälpliga med vid grävlingsbesvär.

2) Nya dokument på sidan Föreningen/Stadgar och dokumentation
Här samlar vi viktiga dokument som är bra för medlemmar att känna till. Nu finns en särskild tabell för alla besiktningsprotokoll och beslut från Trafikverket. Styrelsen kan konstatera vikten av att ha koll på vilka bidragsmöjligheter som finns för statliga bidrag. Sedan december 2023 har samfällighetsföreningen blivit beviljade 633 542 SEK i särskilda driftbidrag för vägunderhåll, utöver det årliga driftbidraget om 11 647,94 SEK. Bidragsdelen börjar snart närma sig vad föreningen har i intäkter för medlemsavgifter varje år, vilket är otroligt positivt! Det glädjande beskedet om nästan 500 SEK i särskilt driftbidrag för ny vägbeläggning på vår huvudväg/befintlig årlig driftsbidragsväg meddelades den 28 juni 2024. Detta innebär att vi kommer kunna lägga ny beläggning på vägen i höst!

I besiktningsdokumenten från Trafikverket kan man utläsa de anmärkningar samfällighetsföreningen har fått. Återkommande är att bevaka fritt område från vägens kant och höjd, vilket är en förutsättning för att vi ska få både årligt driftbidrag och kunna därefter ansöka om särskilt driftbidrag. Det är därför styrelsen är envisa med att upplysa medlemmar om att sköta sina fastigheter och inte ställa upp fordon/föremål eller ockupera mark utanför den egna fastigheten. Som framgår ovan är det otroligt mycket pengar som står på spel för våra medlemmar. Genom att följa det styrelsen informerar om, gemensamma och individuella insatser kan vi slippa eller fördröja avgiftshöjningar.

Vi har också fått beslut i juni 2024 från förvaltningsrätten, efter överklagande av Skatteverkets avslag, rätt till elstöd. Vi har fått famösa 677 SEK utbetalda i elstöd! Det ger en timpeng på några ören för det administrativa arbete som är nedlagt, men rätt ska vara rätt, och nu är också samfällighetsföreningen registrerad som företag och inte som privatperson hos Vattenfall. Detta var grundproblemet till turerna runt elstöd, vilket styrelsen uppmärksammade vintern 2023.

Styrelsen uppmanar, som alltid, alla medlemmar att rikta iakttagelser, frågor, funderingar, förslag och feed back till . Den medlemsdrivna Facebookgruppen för Södra Kopparmora är bra för granninformation, låna/byta grejer men är INTE en kommunikationsväg till styrelsen! Med förvåning (ja, styrelsemedlemmar är också medlemmar i Facebookgruppen likt övriga medlemmar) är det frekventa inlägg som ska riktas till styrelsen som läggs ut i denna Facebookgrupp. 

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt fin och skön sommar 2024. Även styrelsen behöver ha tid för återhämtning och semester, vilket kan innebära att svarstider för icke akuta ärenden via  blir längre. Styrelsens ambition att svara så fort som möjligt, dock senast efter närmaste styrelsemöte.

Träd som fallit parkering GA3 (badet)Styrelsen blev idag uppmärksammad på att ett träd vid parkeringen till badet (GA3) igår föll över parkeringen och fordon som stod parkerade där. Ingen personskada inträffade, vilket är det viktigaste. Trädet är på väg att omhändertas och fraktas bort.

Styrelserna för respektive delägare (Norra och Södras) försöker snarast att ombesörja fällning av resterande träd som riskerar att falla på liknande sätt. Om ett har fallit är det kanske bara en tidsfråga innan nästa eller fler träd faller. Detta gäller träden som står i slänten mellan Tackelvägen och parkeringen.
Styrelsen uppmanar därför, om möjligt, att undvika parkering i närhet av dessa träd.


Glad midsommar 2024!Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt skön midsommar! Det verkar bli en solig midsommarafton enligt väderprognos, så kanske går det att duka utomhus och slippa bära in och ut bord och stolar mellan skurar...

Entusiastiska medlemmar i Norra Kopparmoras samfällighetsförening anordnar traditionellt midsommarfirande imorgon, men förberedelser börjar redan ikväll 20 juni kl 1900 med midsommarstången. Läs gärna vidare på Norras hemsida via denna länken: https://www.norrakopparmora.se/nyheter/657-fler-nyheter-fran-styrelsen.

Våra diken klipptes i måndags och fotbollsplanen igår onsdag. Förhoppningsvis får föreningen besked i nästa vecka om särskilt driftbidrag för ny vägbeläggning från Trafikverket. Offerter för ny vägbeläggning (JIM-T = justerad indränkt makadam med extra tätskikt) är inhämtad och även för asfaltering (riktig hårdgjord asfalt) på de nu nästan obefintliga farthindren på Angörings/Södra Kopparmoravägen (huvudvägen). Styrelsen är också i färd att ta in offert för att hyvla av grässvålen utmed vägarna, allt för att säkra vattenavrinning. Varje åtgärd ska göras i rätt ordning och planeras med respektive entreprenör. Förhoppningsvis kan dessa åtgärder starta i höst med vägbeläggning, men vi är beroende av bidrag från Trafikverket.

Förhoppningsvis kan styrelsen även i nästa vecka teckna kontrakt med ny entreprenör för vinterväghållning. Avsikten är att teckna ett gemensamt kontrakt med vännerna i Norra föreningen, ett flerårigt avtal med möjlighet till optioner. Styrelsen återkommer när allt är klart.

Delägarmöte med GA3 är genomfört. Badet är fixat med allt som krävs, ny brygga på plats, toalett utsatt, dykning av botten genomförd och gräsytor som klipps vid behov. Vi har kommit över några fina bänkar (betongstativ) som kommer att förankras/gjutas fast i marken. Norra kommer ombesörja detta och välja ut lämplig plats vid badet.

Styrelsen sammanträder nästa gång vid styrelsemöte #4 onsdag 26 juni 2024.

Som vanligt är styrelsen tacksam för iakttagelser, frågor och feed back till .

Som sagt inledningsvis - en riktigt skön midsommar till alla medlemmar!
Vänligen styrelsen