Nyheter

Vänlig påminnelse att skapa konto för hemsidan

Hej alla medlemmar!

Föreningens nya hemsida har varit på plats sedan ett par månader. För att du ska få viktig information om ditt boende via e-post, så behöver du registrera ett konto. 
Det ger även styrelsen möjlighet att skicka ut SMS om något extra viktigt sker.

Hemsidan är styrelsens plattform för att nå ut med information, viktiga händelser, handlingar/dokument, kallelse till stämma, städdagar etc.

Styrelsen är i full färd, tillsammans med revisorer och valberedning, att förbereda allt som krävs inför stämman den 25 mars 2024. Då är det viktigt att man har skapat ett konto för att komma åt alla handlingar och hänvisningar till sådant som finns på hemsidan. Med tanke på hur många medlemmar (fastigheter) föreningen har, och att det är flera boende i de flesta fastigheterna, erfar styrelsen att det är många som ännu inte skapat konto för inloggning. Styrelsen är därför varmt tacksamma om fler skapar konto så att all information från styrelsen når alla medlemmar/intressenter inom samfällighetsföreningen.

Efter beslut på stämman ska också alla fakturor för medlemsavgiften skickas ut. Föreningen kan spara pengar genom att skicka fakturorna digitalt (via angiven e-post i samband med skapandet av konto), istället för att betala porto och skicka med brev.

Det finns en Facebook-grupp som förvaltas och sköts helt och hållet av frivilliga medlemmar. Denna Facebook-grupp är ingen kontaktväg till styrelsen, utan syftar till att stärka banden mellan boende i området, möjliggöra snabb information och kommunikation mellan medlemmar, främja dialog, tips om aktiviteter etc. Administratörerna för Facebook-gruppen och styrelsen har en överenskommelse att vid behov kan styrelsen också ta stöd av gruppen för särskilt viktig information för ytterligare spridning. För att särskilja styrelsen från Facebook-gruppen är regeln att möjlighet för kommentarer stängs av då styrelsen nyttjar Facebook-gruppen som extra informationskanal. Styrelsen är varken behörig eller har förmåga att övervaka/monitorera facebook-inlägg. Frågor, funderingar, synpunkter, iakttagelser och förslag som är riktade till styrelsen ska alltid ställas direkt till styrelsen via  eller via formuläret på hemsidan.

Gör så här:

Första gången du ska logga in på föreningens hemsida, och ta del av det som inte är publikt utan bara gäller oss boende/medlemmar, gör följande:

  1. Surfa in på: https://www.sodrakopparmora.com/skapakonto
  2. Fyll i samtliga uppgifter i alla fälten
  3. Nu skickas en länk till din e-post för bekräftelse (kolla även din skräpkorg).
  4. Klicka på länken för att verifiera din e-postadress (obligatoriskt).
  5. Invänta att en administratör ska godkänna din registrering. Kan ta 1-3 dagar.
  6. Klart!

 Vi hoppas att hemsidan kommer att besökas flitigt av alla medlemmar och underlätta tillgången till information om boendet. Hemsidan fungerar lika bra i datorn, mobilen eller läsplattan.Motioner från medlemmar - ordinarie stämma 2024Styrelse och revisorer förbereder och planerar inför kommande ordinarie stämma 2024. Stämman genomförs den 25 mars 2024 kl 1900 i Värmdö bygdegårdsförening (stora salen) Skärgårdsvägen 291, med möjlighet till fika och mingel från kl 1830. Styrelsen hoppas på gott deltagande från medlemmarna! Stämman är samfällighetsföreningens högsta beslutande organ och viktig där ärenden som påverkar alla medlemmar och samfälligheten beslutas.

En motion från medlem, som ska behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast under februari månads utgång. I år är det skottår, vilket innebär att motioner ska ha inkommit till styrelsen senast 29 februari 2024. Styrelsen kommer bereda alla inkomna motioner så att stämman sedan kan ta ställning och medlemmar får möjlighet att göra sin röst hörd (rösta).
Motioner kan antingen sändas via e-post till  eller via vanlig post till Södra Kopparmoras samfällighetsförening, Box 87, 139 22 VÄRMDÖ.

Styrelsen håller på med att upprätta rutiner, mallar och dokumentstruktur inom en rad områden, i syfte att likrikta, underlätta och upprätthålla god ordning i styrelsearbetet. För att underlätta beredningen av en motion och därmed en enkel och korrekt hantering vid stämman finns här ett utkast till tips/riktlinjer för motioner. Styrelsen är gärna behjälplig/stödjer vid behov, kontakta i så fall styrelsen via . Ju tydligare och bra förberedd en motion är, desto mer underlättar det för stämman att fatta beslut och därmed att motionen kan godkännas.

Valberedningen arbetar med förslag till styrelsen som ska väljas vid stämman. Se gärna tidigare uppmaning från valberedningen i detta tidigare nyhetsinlägg. Om Du är intresserad av att engagera Dig i styrelsen hör tacksamt av Dig till  (alternativt ).  

I vanlig ordning är styrelsen tacksam för idéer, synpunkter, iakttagelser och övriga frågor om samfälligheten till .

Valberedningen: Hej medlemmar i Södra Kopparmoras samfällighetsförening!
  Inför stämma/årsmöte 25 mars 2024 finns det plats för nya styrelsemedlemmar till våra förtroendeuppdrag. Att delta i styrelsens arbete är ett bra sätt att bidra till att upprätthålla vårt fina område och lära känna varandra. Förtroendeuppdrag ger också en viss ekonomisk ersättning. Styrelsens ersättningar beslutades vid extrastämman 14 september 2024 i enlighet med bilaga 1, styrelsens förslag ersättningar styrelse och revisorer, punkt 6A. Lite mer om styrelsens uppdrag, samfällighetsföreningen och de ingående gemensamhetsanläggningarna finns att läsa här på hemsidan.

Till styrelsen önskas en ledamot med intresse för att anta uppdraget som kassör. Förutom förmåga till sedvanlig ordning och reda gällande bokföring av föreningens ekonomi så är det högst önskvärt med en person med kunskaper att göra ekonomiska analyser och prognoser. Specialistkunskaper i momsfrågor är också värdefullt.

Till styrelsen önskas en ledamot med intresse och erfarenhet av entreprenader, skog och natur som kan ansvara för avtal, underhållsplaner, entreprenörskontakter och samordna våra gemensamma städdagar.

Till styrelsen behövs också en suppleant som bland annat ska kunna ersätta styrelseledamot när ordinarie styrelseledamot inte kan närvara vid styrelsemöten. Som suppleant finns inget absolut krav enligt stadgarna att delta vid styrelsemöte i samma omfattning som styrelseledamot utan suppleant ”har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt”. Inom Södra Kopparmoras samfällighetsförening rekommenderas dock att suppleanterna både närvarar och aktivt deltar i styrelsens arbete, likt ledamöter, ett arbetssätt som med framgång har tillämpats sedan många år.

Vi söker också en revisor. Som revisor granskar du föreningens bokföring inför årsmötet och styrker att den är gjord enligt god bokföringssed. Föreningen har två revisorer och en revisorssuppleant så man hjälps åt. Lite koll på hur bokföring går till är bra att ha med sig i rollen.

För att anmäla intresse eller få mer information om något av ansvarsområdena e-postar du till  eller . Det finns också mycket information om samfällighetsföreningen och styrelsearbetet på hemsidan. I nyligen fastställd och publicerad Arbetsordning för Södra Kopparmoras samfällighetsförening beskrivs också de olika rollerna för styrelsemedlemmar samt rutiner och arbetssätt för samfällighetsföreningen.
Det går också bra att kontakta Sabina Plomin, Hasse Gustavsson eller Jocke Ifver på annat sätt för den som vill veta mer eller tipsa oss om någon som skulle passa för styrelseuppdrag.

Hälsningar från valberedningen!
Flisning av rishög vecka 1

Uppdatering 3 januari 2024:
Naturentreprenader flisade den ordinarie flishögen igår, 2 januari, och gjorde flera försök med flishögen längre upp på stigen innanför bommen, dock utan framgång. Fordonen körde fast i snön. Naturentreprenader återkommer för flisning när omständigheterna är mer gynnsamma. Enligt uppgift flisades även hos Norra föreningen, och från nu har Norra föreningen ändrat uppsamlingsplats för ris till ny plats, precis vid infarten till Norras område nära Saltarövägen. Rishög utmed Tackelvägen ska därmed upphöra.

Tidigare information: Naturentreprenader, som flisar samfällighetens rishögar, har under gårdagen meddelat att flisning kommer ske ”i början på nästa vecka”, således veckan efter nyår. Styrelsen har inte kunnat få ett mer definitivt besked än så.
Rishögen utmed stigen innanför bommen vid skogsdungen ska också omhändertas denna gång.

Värmdö kommun övertagande drift återvinningsstationSom tidigare aviserat, och behandlat på extra stämma i september 2023, tar Värmdö kommun över drift och skötsel av återvinningsstationen vid infarten till Södra Kopparmoras samfällighetsförening från och med 1 januari 2024.

Kommunen har meddelat att det under mellandagarna skyltas om vid återvinningsstationen, där det ska finnas uppgifter för felanmälan. Det går att ringa till kommunens servicecenter på telefon 08-570 470 00 eller använda e-tjänsten Felanmälan av återvinningsstation. Nytt stations-id är 780009, Södra Kopparmora.