Trafik och vägar

 

Vägar och fordon

På föreningens vägar gäller en hastighetsbegränsning på 30 km/tim.

I övrigt gäller samma regler som på allmänna gator och vägar. Att visa sina grannar respekt genom att köra försiktigt genom området borde vara en självklarhet för alla. Tänk också på att informera besökande vänner att det är 30 km/h som gäller i området. Vårdslös körning i området leder givetvis till att vi tvingas sätta upp fler farthinder, något som de flesta vill undvika.  

 
Lokala trafikföreskrifter

Parkeringsförbud gäller på alla vägar i Södra Kopparmoras samfällighetsförening, parkeringsförbudet gäller även grönområden och i dikena. Värmdö kommun har utfärdat lokala trafikföreskrifter (Ltf). Föreskrifterna trädde i kraft 14 juni 2023, men publicerades på Trafikverkets sida 3 juli 2023. Med stöd av lokala trafikföreskrifter är det Värmdö kommun som utför parkeringsövervakning, se information på kommunens hemsida om parkeringsregler. Skylt om parkeringsförbud inom föreningen är uppsatt vid infarten till området, på Ankarvägen precis vid återvinningsstationen, och gäller därmed hela området.
   
Infart till egen tomt/fastighet

Den enskilde fastighetsägaren ansvarar för att anlägga och underhålla en vägtrumma under infarten till den egna fastigheten. Vid nyanläggning eller breddning av infarten till egen fastighet, kontakta styrelsen () för godkännande innan arbete påbörjas. Trumman ska ha en diameter av minst 20 cm.


Fyrhjuling

I Sverige har vi en terrängkörningslag (SFS 1975:1313) som förbjuder körning med motordrivna fordon, t.ex. fyrhjulingar och motorcyklar, på barmark i terräng. Även på snötäckt mark är det förbjudet att köra om det inte är uppenbart att körningen inte skadar naturen. Som terräng definieras all mark utanför väg, d.v.s. inte enbart skogsmark utan även gräsmattor, planteringar, ängar, vandringsleder, stigar och motionsspår m.m.


Nedan finner du relevanta länkar som hänvisning till ovan information:
Snöröjning och halkbekämpning:

Vägarna hålls öppna för trafik året runt, föreningen ansvarar för vägunderhåll sommar- och vintertid. Snöröjning sköts av entreprenör.

Vi har sedan 2021 ett avtal upphandlat med Kaarles mark och schakt AB. I avtalet så är entreprenören ansvarig att snöröjningen ska vara klar senast kl 06.00, snöröjningen ska täcka hela vägens bredd med en sammanlagd snömängd som uppgår till 30mm. Entreprenören är själv ansvarig att sköta bevakning, snöröjning, halkbekämpning, fylla sandlådor vid behov och sandupptagning på uppdragsgivarens område.

På årsstämman 2020 beslutades det att vi skulle fortsätta använda "huddingeblandningen" (sand/salt blandning). Entreprenören har också en hög med halkstopp (enbart grus) för att skapa bästa möjliga förutsättningar på våra vägar beroende på underlaget i området.

Varje fastighetsägare har skyldighet att skotta bort snö och sanda infarten till sin egen tomt. Sandning av vägarna görs vintertid vid behov, speciellt vissa vägavsnitt.
Våra relativt smala vägar och vändplatser måste hållas fria från uppställda och parkerade fordon i syfte att öka framkomligheten för alla boende och besökare och inte minst för räddningstjänstens fordon samt renhållningsfordon. Under vinterperioden är det särskilt viktigt att underlätta framkomligheten för snöröjningsfordon.