Båtliv

 

Hinsavikens Bryggförening

Båtbryggan i Hinsaviken förvaltas av Hinsavikens Bryggförening, som är en ideell förening. Medlemmar i föreningen är de som har tilldelats en bryggplats. I samband med bildandet av Norra Kopparmora Samfällighetsförening bröts Båtsektionen ut ur föreningen, Fritidsstugeföreningen Kopparmora Ekonomiska Förening, och den ideella förening med firmanamnet Hinsavikens Bryggförening,  med organisationsnummer 802463-0454, bildades.

Arrendeavtal

arrendeavtal_2006

Rätten till speciell bryggplats

Att man äger en andel i brygga/bom innebär inte automatiskt att man har rätt till en speciell plats vid bryggan. Omständigheter kan uppstå som gör det nödvändigt med justeringar. Andelen ger alltså rätt till plats vid bryggan - inte till någon speciell plats.

Kölistor

Lediga båtplatser upplåts till dem som står i tur på någon av kölistorna ( bojplats, bomplats). Förtur ges till nuvarande båtplatsinnehavare som önskar byta båt/bryggplats och som anmält önskemål och antecknats på aktuell kölista.

Båtstorlek

Bryggan är avsedd för relativt små båtar. Största tillåtna längd: 510 cm, största bredd 200 cm.

Avgifter

För löpande underhåll av brygga och landfäste (oljning av däck, översyn av förtöjningar etc) betalas en årlig avgift, vars storlek årligen fastställs av föreningens styrelse. I avgiften ingår också en summa som överförs till Kopparmora båtklubb. Det ger tillgång till båtuppläggningsplats, upptagningsramp, båtvagn m m vid småbåtshamnen, efter kontakt med hamnkapten.

Egen arbetsinsats

För att avgiften ska kunna hållas låg, krävs någon timmes arbetsinsats vid bryggan varje år. Det är viktigt att alla försöker bidra med sin arbetsinsats.

Styrelse

Bryggföreningens styrelse utses vid årsstämman. Årsstämman ska hållas senast under april månad. Styrelsen ansvarar för att underhålla och förnya brygganläggningen samt för att följa verksamhetens ändamål, föreningsstämman beslut, tecknade avtal samt föreningens stadgar. Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter framgår av stadgarna. Fram till årsstämman 2013 består styrelsen av följande medlemmar:

  • Roger Johansson, ordförande, (tfn 070-653 47 54)
  • Jonas Nilsson, vide ordförande, (tfn 070-510 36 98)
  • Jarl-Inge Stormo, styrelseledamot
  • Björn Stafbom, styrelsesuppleant

Föreningens revisor är:

  • Gunther Piroth

Varje medlems ansvar

Det åligger var och en:

  • att vara aktsam om brygga, landfäste, bommar och bojar,
  • att väl förtöja sin båt, enligt gängse principer i småbåtshamnar,
  • att genom uppmärksamhet bidra till att förebygga skador på brygga och båtar,
  • att i föreskriven tid betala årsavgiften,
  • att inte använda Toftvägens vändplatser som parkering för längre tid.

Kopparmora Båtklubb   

Norra Kopparmora Samfällighet arrenderar ut ett område på land och i vatten i Ladugårdsviken till Kopparmora Båtklubb, som är en ideell och allmännyttig förening. Samfällighetens syfte är således att upplåta mark och vatten till föreningsverksamhet som saknar vinstsyfte och är till gagn för fastighetsägare i Norra respektive Södra Kopparmora. Kopparmora Båtklubb är ansluten till SBU (Svenska Båtunionen) via SMBF (Saltsjön-Mälarens Båtförbund). Här är en länk till Kopparmora Båtklubbs webbplats.