Styrelse

Vad gör styrelsen?

Styrelsen företräder samfällighetens medlemmar och arbetar för medlemmarnas och samfällighetens bästa. Föreningsstämman tillsätter styrelsen. På föreningsstämman utser medlemmarna styrelsen som får i uppdrag att leda samfällighetens arbete och ansvar för förvaltningen. Förvaltning omfattar både små och stora arbetsuppgifter som administration och förvaltning, ofta läggs detta dock ut på entreprenad.

Varför ska man gå på stämman?

Föreningsstämman är samfällighetens högsta beslutande organ och det tillfälle på året då medlemmarna kan granska samfällighetens verksamhet. Medlemmarna kan utöva sitt demokratiska inflytande genom att komma med förslag om nya sätt att driva samfälligheten eller förslag om att ändra på sådant som de anser vara felaktigt. Ju större engagemang de boende visar i samfällighetens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen och trivseln.

Vem är det som bestämmer i samfälligheten?

Det är medlemmarna/boende som bestämmer hur samfällighetens ekonomi och underhåll ska skötas och över gemensamhetsanläggningar. På stämman kan medlemmar komma med förslag om nya sätt att driva samfälligheten eller förslag om att ändra på sådant som ni anser vara fel genom inlämnad motion. Medlemmarna utser en styrelse som får i uppdrag att leda föreningens arbete och som ansvarar för förvaltningen. Stämman är också det organ som granskar samfällighetens verksamhet under det gångna året.

Vad går årsavgiften till?

I en samfällighet ansvarar man gemensamt för naturområden, fastigheternas drift och skötsel (gemensamhetsanläggningar). Det är samfällighetens stämma som bestämmer hur hög årsavgiften ska vara. Avgiften ska täcka samfällighetens kostnader och avsättning till det underhåll som krävs för att förvalta gemensamhetsanläggningar. Därför blir avgiften aldrig högre än vad som långsiktigt behövs för att klara kostnaderna för samfällighetens skötsel.

Om samfällighetsföreningen

Södra Kopparmoras samfällighetsförening bildades den 7 september 1982 och omfattar flera så kallade gemensamhetsanläggningar (GA).

GA1 (områdets vägar) och GA2 (grönområden) sköts genom förvaltningsformen föreningsförvaltning, till skillnad från GA3 (badet och Tackelvägen till badet) som har förvaltningsformen delägarförvaltning.

Föreningsförvaltning för GA1 och GA2 består av medlemmar/andelar enligt den debiteringslängd som fastställs vid den årliga ordinarie stämman. Anläggningsbeslutet för GA3 delägarförvaltning tillkom några år efter föreningens bildande och registrerades 18 februari 1988 samt utgörs av två delägare/andelar (50/50) - Södra respektive Norra Kopparmoras samfällighetsföreningar.  Oberoende förvaltningsform ska ovanstående gemensamhetsanläggningar löpande förvaltas och underhållas. De olika förvaltningsformerna beskrivs mer nedan.

Södra Kopparmoras samfällighetsförening ska ha en styrelse och enligt stadgarna utgöras av 5 ledamöter och 3 suppleanter. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsen består av boende i området och är valda av föreningens medlemmar vid den årliga stämman. Stämman ska också varje år välja revisorer och valberedning. Allt detta är beskrivet i föreningens stadgar, se länk nedan.

Styrelsens uppdrag

Styrelsen ska förvalta gemensamhetsanläggningarna, samfällighetens tillgångar och att föra redovisning över räkenskaperna. Styrelsen lyder under förvaltningslagstiftningen, detta innebär att styrelsen endast har mandat att arbeta med de frågor som rör föreningens gemensamhetsanläggningar och det som beslutas på ordinarie stämma eller extra stämma. På ordinarie stämma, som ska hållas årligen under mars månad, beslutar samfällighetsföreningen (de röstberättigade medlemmarna) om föreningens budget, vilket sedan sätter ramarna för verksamhet kommande år fram till nästa stämma. Till ordinarie stämma kan medlemmarna lämna motioner (förslag) på vad föreningen ska arbeta med under kommande verksamhetsår. Motionerna ska lämnas till styrelsen senast sista februari för att styrelsen ska hinna bereda motionerna innan stämman.

Avgränsningar

Enligt lantmäteriförrättningen ska styrelsen endast arbeta med frågor som rör de tre gemensamhetsanläggningarna och därför ska även motioner från medlemmar eller styrelsens förslag hållas inom ramen för det uppdraget. Styrelsen har inte mandat eller uppdrag att arrangera tex valborgs- eller midsommarfirande, det är aktiviteter som må arrangeras med frivilliga krafter. Det är inte heller styrelsens ansvar att hantera osämja eller irritation över en granne/annan boende.

Styrelsens arbete i praktiken

Styrelsen arbetar för att vägarna (GA1) ska underhållas och skötas så att de är farbara för trafikanter. Styrelsen upphandlar entreprenör för t ex snöröjning, omläggning av väg och att grönområden (GA2) underhålls och sköts så att de ej växer igen. Styrelsen upphandlar (tillsammans med Norra Kopparmora) entreprenörer för skötsel av GA3, så att Tackelvägen underhålls och att badet underhålls och är en trevlig anläggning att använda för medlemmarna. Styrelsen sammanträder regelbundet varje år vid ca 8-10 tillfällen, kallar till ordinarie stämma, och extra stämma vid behov, samt koordinerar/kallar till gemensamma aktiviteter som t ex städdagar vår och höst. Varje ledamot och suppleant inom styrelsen har särskilda uppgifter eller funktionsansvar. Delägarmöten för GA3 genomförs också regelbundet, ca 4-6 gånger per år, med utsedda representanter från respektive förening.

Förvaltningsformer

En samfällighet kan skötas på två sätt, som delägarförvaltning eller som föreningsförvaltning. Det grundar sig i lagen om förvaltning av samfälligheter. Några andra typer av förvaltningsformer är inte tillåtna. Det går alltså inte att låta ett aktiebolag eller en ekonomisk förening handha förvaltningen.

Delägarförvaltning (GA3)

I delägarförvaltade samfälligheter tar delägarna gemensamma beslut. Det innebär att delägarna måste vara helt överens vid alla beslut som tas. Delägarförvaltning innebär att delägarna förvaltar samfälligheten direkt, dvs utan att använda någon särskild organisation.
Förvaltningsmetoden erbjuder de delägande fastigheterna att utan styrelse och stadgar ta alla beslut rörande gemensamhetsanläggningen, dock måste varje beslut tas med total enighet. Metoden är mer praktisk när samfälligheten utgörs av få delägare. Anläggningsbeslut GA3 finns att läsa här.

Föreningsförvaltning - Samfällighetsförening (GA1 och GA2)

I föreningsförvaltade samfälligheter är själva föreningen en egen juridisk person, med org.nr. Den kräver stadgar, organisation och förvaltningen sker genom majoritetsbeslut. Styrelsen ansvarar för att den löpande skötseln av den gemensamma anläggningen fungerar. 
Förvaltningsmetoden är mer praktisk när samfälligheten utgörs av många delägare. Den främsta anledningen till att bilda en samfällighetsförening är att förenkla beslutsfattningen.
Anläggningsbeslut GA1 finns att läsa här och anläggningsbeslut GA2 här


Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Föreningens stadgar